Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa

18.11.2010 o 10.30 hodine

sa bude konať v zasadačke dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavej, blok A, 1.poschodie obhajoba doktorskej dizertačnej práce

prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, PhD.

Názov dizertačnej práce: Príspevok ku zvýšeniu bezpečnosti reaktorov VVER-440.

Zloženie komisie „ad hoc" (schválená SKVH MŠ SR 26.5.2010)

 

Preseda:
  prof. Ing. K. Marton, DrSc., FEI TU Košice
     
Členovia:
  prof. Ing. J. Lipka, DrSc., FEI STU Bratislava
    prof. Ing. R. Durný, DrSc., Slovenský metrologický ústav Bratislava
    Ing. P. Diko, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice
    prof. Ing. V. Koprda, DrSc., FCHPT STU Bratislava
    prof. Ing. J. Tůma, DrSc., FEL ČVUT Praha
    prof. Ing. Z. Hradílek, DrSc., FEL VŠB Ostrava
    prof. Ing. Z. Vostracký, DrSc., FEL ZČU Plzeň
    doc. Ing. F. Bečvář, DrSc., MFF UK Praha
     
 Oponenti:   prof. Ing. Š. Fecko, DrSc., v dôchodku
    prof. Ing. V. Koprda, DrSc., FCHPT STU Bratislava
    Ing. S. Novák, DrSc., v dôchodku
    prof. Ing. M. Tvrdý, DrSc., VŠB Ostrava

 

 

Doktorská dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre vedu a výskum FEI STU v Bratislave.

Účasť členov komisie a oponentov je nutná. Prosím vážených členov komisie a oponentov účasť potvrdiť p. Uhríkovej, anna.uhrikova@stuba.sk.

 

 

prof. Ing. Juraj Breza, PhD.

prodekan          

 

V Bratislave,27.10.2010