Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Cieľom periodickej prípravy na experimentálnych reaktoroch je zopakovanie a prehĺbenie poznatkov z predmetov Teória jadrových reaktorov a Experimentálna reaktorová fyzika, ako aj získanie praktických poznatkov rôznych spôsobov merania a vyhodnocovania vybraných parametrov reaktora. Cvičenia na experimentálnom reaktore tvoria teoretickú fázu pokračujúceho vzdelávania vybraných pracovníkov držiteľa oprávnenia a uskutoční sa v rámci „periodickej prípravy“ kontrolných fyzikov SE, a.s., EBO a JAVYS, a.s. Sledovaným cieľom prípravy na experimentálnych reaktoroch je zvýšenie kultúry bezpečnosti a kvality prípravy tým, že jadrovo nebezpečné operácie v činnostiach s veľkou pomernou zmenou výkonu pri zvýšení reaktivity do kladných hodnôt bez uplatnenia spätnej väzby, sa budú precvičovať na experimentálnom reaktore. Súčasne sa príprava prehĺbi o časť, ktorá zahŕňa oblasť detekcie neutrónov v podmienkach silných sprievodných polí gama žiarenia. Periodická príprava sa uskutoční v dvoch skupinách.

 

Termín konania

Prvá skupina: október 2008; druhá skupina: november 2008.

Miesto konania

Prvá skupina: dva dni v októbri 2008, FEI STU miestnosť A616;
tri dni v októbri 2008 na BUTE Budapešť – pracovisko školského jadrového reaktora Ústavu jadrovej techniky BME;
druhá skupina: dva dni v novembri 2008, FEI STU miestnosť A616;
tri dni v novembri 2008 na BUTE Budapešť – pracovisko školského jadrového reaktora Ústavu jadrovej techniky BME.

Usporiadateľ

FEI STU, Katedra jadrovej fyziky a techniky 

Spoluusporiadateľ

Budapest University of Technology and Economy

Kontaktná osoba

doc. Ing. Ján Haščík, PhD., tel. 602 91 289,
jan.hascik@stuba.sk