Prejsť na obsah
Dianie na FEI
 1. Študent, ktorému ubytovacia komisia (UK) pridelí ubytovanie, si musí rezervovať konkrétnu izbu. V prípade, že si do 5 kalendárnych dní od dátumu pridelenia ubytovania nerezervuje izbu, systém mu automaticky zruší ubytovanie (napr. UK pridelí študentovi ubytovanie 15. 6., študent si musí najneskôr do 20. 6. rezervovať konkrétnu izbu).
 2. Schvaľovanie rezervácií bude prebiehať 31. 7. Študent, ktorému bola schválená rezervácia izby, musí uhradiť poplatok za ubytovanie bankovým bezhotovostným prevodom. V prípade, že študent platbu neuhradí najneskôr do 15. 8. (platba už musí byť na účte ÚZ ŠDaJ), študentovi príde e-mail, ktorý ho upozorní, že platba nie je na účte a do 3 dní sa musí študent preukázať dokladom o zaplatení, v opačnom prípade mu bude zrušené ubytovanie.
 3. Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie po 5. 8., si musí do 5 kalendárnych dní rezervovať izbu a do 5 kalendárnych dní od schválenej rezervácie uhradiť poplatok za ubytovanie, inak mu systém automaticky zruší ubytovanie.
 4. Termíny pre rezervačný systém na ubytovanie študentov:
  a) podávanie žiadostí pre pridelenie ubytovania: do 15. 07. 2014/ 23:59:59
     (neplatí pre novonastupujúcich prvákov)
  b) odovzdávanie žiadostí pre získanie dodatočných bodov podľa kritérií: do 16. 6. 2014
     (u kontaktných osôb počas úradných hodín)
  c) termíny rezervácií izieb:
  • 1.kolo rezervácií: od 15. 6. 2014 00:00:00 do 30. 6. 2014 23:59:59
  • 2. kolo rezervácií: od 01. 7. 2014 00:00:00 do 31. 7. 2014 23:59:59
  • schvaľovanie rezervácií
  • 3. kolo rezervácií: od 02. 8. 2014 00:00:00 do 09. 8. 2014 23:59:59
  • schvaľovanie rezervácií a prideľovanie izieb (budúci zapísaní prváci)
  • 4. kolo rezervácií: od 11. 8. 2014 00:00:00
  d) informácie o rezerváciách izieb sú zverejnené v sekcii "rezervácie a ubytovanie"
 5. Prihlásenie pokračujúcich študentov do rezervačného systému na základe - prihlasovacie meno a heslo.
 6. Prihlásenie novonastupujúcich študentov do rezervačného systému na základe - login: číslo prihlášky, heslo: rodné číslo (bez znaku lomka).
 7. Na rezerváciu ubytovania sú dve kolá. Študent prvého a druhého stupňa štúdia si môže dať rezerváciu v 1. kole maximálne:
  a) na vlastnú izbu (na ktorej býval v predchádz. akadem. roku). V prípade, že býval na blokovanej izbe, alebo býval v ŠD, kde jeho fakulta nemá pridelenú ubytovaciu kapacitu, študent si môže rezervovať izbu až v 2. kole (na príslušnom ŠD, kde má jeho fakulta pridelenú ubytovaciu kapacitu).
  b) na izbu, ktorú mu prenechal druhý študent. Prenechať izbu je možné len osobám s rovnakým pohlavím ako je osoba, ktorá izbu prenecháva (za dodržaní všetkých ostatných kapacitných obmedzení).
 8. Študent si môže v 2. kole rezervácii ubytovania rezervovať ktorúkoľvek izbu (max. 5 izieb za obidve kolá).
 9. Na ŠD Mladá Garda, ŠD Mladosť a ŠD Svoradov budú izby označené za dievčenské a chlapčenské v pomere podľa minulého akademického roka.
 10. Ubytovaciu kapacitu doktorandom schvaľuje ubytovacia komisia STU a ubytovanie prideľuje Správa ÚZ ŠDaJ doktorandom denného štúdia, podľa kritérií pre pridelenie ubytovania.
 11. Doktorand 1. ročníka (inžinierske štúdium na STU) si pred rezerváciou označí, že žiada o doktorandské ubytovanie (v prípade rezervácie na študentskú izbu mu bude táto rezervácia zrušená Správou ÚZ ŠDaJ a bude mu pridelené ubytovanie na doktorandskej izbe).
 12. Doktorand 1. ročníka (iná VŠ) a zahraničný študent všetkých ročníkov si musí podať písomnú žiadosť na ubytovanie na Správu ÚZ ŠDaJ a izbu mu rezervuje Správa ÚZ ŠDaJ.
 13. Doktorand pokračujúceho ročníka, si podá elektronickú žiadosť na ubytovanie a cez rezervačný systém si v 1. kole rezervuje:
  a) len vlastnú izbu, ktorá je na príslušnom ŠD pre doktoranda vyhradená,
  b) izbu, ktorú mu prenechal druhý študent. Prenechať izbu je možné len osobám s rovnakým pohlavím ako je osoba, ktorá izbu prenecháva (za dodržaní všetkých ostatných kapacitných obmedzení).
 14. V prípade, že si nejaká fakulta nevyčerpá ubytovaciu kapacitu pre doktorandov na ŠD Mýtna, správa systému kapacitu prerozdelí medzi ostatné fakulty.
 15. Študent, ktorý odchádza na zimný semester na Erasmus, si podáva v Systéme elektronickú žiadosť o ubytovanie pre daný akademický rok, ale už si neurobí rezerváciu izby. Približne jeden mesiac pred príchodom je povinný zaslať na Ubytovacie oddelenie Správy ÚZ ŠDaJ STU e-mail, v ktorom oznámi, kedy sa chce ubytovať.
  Študentovi bude pridelená izba, ktorá bude v danom čase voľná na tých ŠD STU, na ktorých má príslušná fakulta, ktorej je študentom, pridelené ubytovacie kapacity.
 16. Do 30. septembra prideľuje ubytovanie študentom ubytovacia komisia príslušnej fakulty.
 17. Od 1. októbra prideľuje ubytovanie a rezerváciu konkrétnej izby pre študentov Ubytovacie oddelenie Správy ÚZ ŠDaJ.
 18. Systém prideľovania ubytovania počas akademického roku je na základe vytvoreného poradovníka príslušnej fakulty. V prípade, že sa z ŠD predčasne odubytuje študent, voľné miesto sa pridelí prioritne podľa nasledovného kľúča:
  a) študentovi, ktorý je prvý v poradovníku tej istej fakulty, z ktorej bol aj odubytovaný študent,
  b) vyberie sa záujemca o ubytovanie z poradovníka inej fakulty, ktorá má na danom ŠD pridelenú ubytovaciu kapacitu,
  c) vyberie sa záujemca o ubytovanie z poradovníka inej fakulty, ktorá nemá na danom ŠD pridelenú ubytovaciu kapacitu.
 19. Študent, ktorý má záujem o ubytovanie si musí v pravidelných intervaloch (raz za 10 dní) aktualizovať žiadosť do poradovníka príslušnej fakulty.
 20. Každá fakulta si musí v stanovenom termíne vytvoriť vlastný dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania STU.
 21. Jednotlivé Fakulty STU si musia zabezpečiť, aby pri zápise mal novonastupujúci študent bezodkladne pridelené AIS ID, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou pri úhrade poplatku za ubytovanie.
 22. Jednotlivé Fakulty STU si musia zabezpečiť zápisy v mesiaci júl – august.
 23. Správa systému zamietne ubytovanie na ŠD STU študentovi, ktorý nezaplatil poplatok za ubytovanie a má nedoplatok za predchádzajúci akademický rok väčší ako 30 €.