Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v študijných programoch za akademický rok 2007-08

 

Podľa Smernice dekana 2/2006 a podľa §92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je výška školného stanovená:

   

   –   v bakalárskom štúdiu na jeden semester 1000,- Sk

   –   v inžinierskom štúdiu na jeden semester  1500,- Sk

 

Poplatok treba uhradiť a na pedagogické oddelenie predložiť doklad o zaplatení v deň zápisu.

 

Poplatok možno uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet č. 7000084998/8180 (Štátna pokladnica).

Variabilný symbol: 911.

V správe pre prijímateľa treba uviesť ID študenta.