Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania:

Prvá skupina: 21. až 25.1.2008; druhá skupina 18. až 22.2.2008.

Miesto konania:

Prvá skupina: 21. a 22.1.2008 FEI STU miestnosť A616; 23.až 25.1.2008 TU Viedeň – pracovisko reaktora TRIGA; druhá skupina 18. a 19.2.2008 FEI STU miestnosť A616; 20. až 22.02.2008 TU Viedeň – pracovisko reaktora TRIGA.

Usporiadateľ:

Spoluusporiadateľ:

KJFT FEI STU 

TU Viedeň

Kontaktná osoba:

Doc. Ing. Ján Haščík, PhD., 602 91 289, jan.hascik@stuba.sk

 

Cieľom periodickej prípravy na experimentálnych reaktoroch je zopakovanie a prehĺbenie poznatkov z Teórie jadrových reaktorov a Experimentálnej reaktorovej fyziky, ako i získanie praktických poznatkov o rôznych spôsoboch merania a vyhodnocovania vybraných parametrov reaktora. Cvičenia na experimentálnom reaktore tvoria teoretickú fázu pokračujúceho vzdelávania vybraných pracovníkov držiteľa oprávnenia a uskutočnia sa v rámci „periodickej prípravy“ kontrolných fyzikov SE, a.s., EMO 1. a 2. bloku. Sledovaným cieľom prípravy na experimentálnych reaktoroch je zvýšenie kultúry bezpečnosti a kvality prípravy tým, že jadrovo nebezpečné operácie v činnostiach s veľkou pomernou zmenou výkonu pri kladnom vnose reaktivity bez uplatnenia spätnej väzby sa budú precvičovať na experimentálnom reaktore. Súčasne sa prehĺbi príprava o časť, ktorá zahŕňa oblasť detekcie neutrónov v podmienkach silných sprievodných polí gama žiarenia. Periodická príprava sa uskutoční v dvoch skupinách.