Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Povinná pre všetkých študentov
od 18. 4. 2011 do 6. 5. 2011

Prosíme prečítať do konca a až potom pristúpiť k registrácii!!!
K registrácii pristupujte zodpovedne, pretože pri zápise na ak. rok 2011/2012 si budete do indexu zapisovať len registrované predmety. Zmena predmetov pri zápise už nebude možná.

Každý študent dostane do AIS mail, ktorého príloha bude tlačivo ŠPŠ (študijný plán študenta) na ak. rok 2011/2012!!!

 1. Študijný program FEI STU na ak. rok 2011/2012 bude pre študentov prístupný na www.fei.stuba.sk (Informácie pre: Študentov – Študijné programy – a.r. 2011/2012) tak, aby s ním mohli študenti aktívne pracovať pri tvorbe svojich študijných plánov.
  Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov bakalárskeho štúdia:
  Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 23), Fakultné výberové predmety (str. 31), Harmonogram bakalárskeho štúdia (str. 29).
  Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov inžinierskeho štúdia:
  Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 121), Harmonogram inžinierskeho štúdia (str. 126), Fakultné výberové predmety (str. 127).

 2. Študenti si v tlačive ŠPŠ vyznačia predmety, ktoré chcú absolvovať v ak. roku 2011/2012. Zostavený ŠPŠ je z pohľadu študenta definitívny s výnimkou prípadov uvedených v bode 4).
  Zvolené predmety na ak. rok 2011/2012 si potom každý študent potvrdí aj v AIS a podpísané tlačivo ŠPŠ odovzdá na PGO.

  Postup študenta v AIS:
  vaše heslo - portál študenta – registrácia a zápisy – registrácia 2011/2012 - váš študijný program na
  zimný semester 2011/2012, zobrazia sa všetky predmety a tie, ktoré si registrujete, vyznačíte - na konci stránky je váš študijný program na letný semester 2011/2012, vyznačíte registrované predmety - na záver - pridať označené predmety!!!

 3. Študenti pristupujú k voľbe povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov spravidla po výbere tímového alebo bakalárskeho projektu, ak takýto projekt predpisuje príslušný študijný program. (Témy projektov sú zverejnené v AIS) .

  Ako si vybrať tému pre bakalársky resp. diplomový projekt v AIS?
  Cez Osobnú administratívu – Portál študenta – Rozpisy tém – Témy k záverečným prácam.
  V zozname vypísaných a schválených tém kliknutím na ikonu podrobnosti pri zvolenej téme sa dostanete na stránku, kde je popis k téme a možnosť prihlásiť sa na túto tému (na spodku stránky je tlačidlo “Prihlásiť sa na tému“). Študenta na téme potvrdí alebo zamietne vedúci práce. Ak bola študentovi zamietnutá ním zvolená téma, môže sa opäť prihlásiť na inú tému v zozname.

  Študent po výbere a schválení svojej témy kontaktuje vedúceho práce a požiada ho o podpis svojho ŠPŠ na miesto vyznačené pre podpis vedúceho BP, či DP!!! A až po podpísaní vedúcim BP, či DP môže študent odovzdať svoj ŠPŠ na PGO!

 4. Korekcia ŠPŠ je možná len do 1. 7. 2011 a to v prípade, že študent:
  • nevyhovel na skúške a je povinný si predmet znovu zapísať v nasledujúcom ak. roku ako opakovaný. V tomto prípade môže študent požiadať PGO o zrušenie niektorého z registrovaných predmetov;
  • si registrovaný predmet musí zrušiť, pretože neabsolvoval predmet, ktorý je prerekvizitou pre daný predmet;
  • si zvolil výberový predmet, ktorý sa neotvára pre malý počet záujemcov;
  • sa prihlásil na predmet, kde je prekročený kapacitný limit predmetu (na predmet sa prihlásilo veľa študentov).
  Túto zmenu je študent povinný oznámiť PGO do 1. 7. 2011 a to výlučne MAILOM!

 5. Študenti si môžu vyberať predmety zo zoznamu predmetov študijného programu (ŠP), zo zoznamu predmetov iného ŠP (max. 2 predmety za celé štúdium) a zo zoznamu fakultných výberových predmetov, pričom rešpektujú Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov uvedené v študijnom programe (str. 23 Bc, str. 121 IŠ). Študenti 3. ročníka Bc. a 2. ročníka IŠ štúdia v ak. roku 2011/2012, ktorí končia štúdium sa budú riadiť Smernicou dekana č. 6/2008 o riadnom skončení štúdia.


Dobrá rada:
Po potvrdení zvolených predmetov na ak. rok 2011/2012 v AIS si môže študent priamo z AIS tieto ním registrované predmety vytlačiť pre kontrolu a odovzdať spolu so svojím ŠPŠ do 6. 5. 2011 na PGO.

                 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
                              Pedagogické oddelenie