Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Povinná pre všetkých študentov od 25. 5. 2015 do 5. 6. 2015

Prosíme prečítať do konca a až potom pristúpiť k registrácii!!!

K registrácii pristupujte zodpovedne, pretože zmena predmetov pri zápise už nebude možná.

Každý študent dostane do AIS mail, ktorého príloha bude odporúčaný študijný plán + konverzná tabuľka.

Študijný program FEI STU na ak. rok 2015/2016 je pre študentov prístupný na http://www.fei.stuba.sk/docs//2015/SP2015_16.pdf - (pozor na aktuálnu verziu) tak, aby s ním mohli študenti aktívne pracovať pri tvorbe svojich študijných plánov.

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov bakalárskeho štúdia: Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 27), Harmonogram bakalárskeho štúdia (str. 33).

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov inžinierskeho štúdia: Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 135), Harmonogram inžinierskeho štúdia (str. 141).

 1. Študenti si podľa odporúčaných študijných plánov vyznačia v AIS predmety, ktoré chcú absolvovať v ak. roku 2015/2016.
  Postup študenta v AIS:
  portál študenta – registrácia a zápisy – registrácia 2015/2016 - váš študijný program na
  zimný semester 2015/2016, (kliknúť na Zobraziť študijný plán) zobrazia sa všetky predmety a tie, ktoré si registrujete, vyznačíte - na konci stránky je váš študijný program na letný semester 2015/2016, (kliknúť na Zobraziť študijný plán) vyznačíte registrované predmety - na záver - pridať označené predmety!!!
  Študenti 3. Bc., ktorí pokračujú v IŠ štúdiu klikajú na nadväzujúci IŠ program.
  Po potvrdení si študent priamo z AIS tieto ním registrované predmety vytlačí pre kontrolu a odovzdá spolu s Dodatkom k registračného hárku do 5. 6. 2015 na PGO
   (piata ikonka zľava – „Tlač registračného hárku“).

  V prípade, ak sa nejaký predmet nenachádza v ponuke, a máte ho mať zapísaný, a tak isto ak v prípade, že ste si podali žiadosť o prestup na iný ŠP, je potrebné si predmety pridať ručne, t.j. dohľadať cez kód predmetu a pridať.

  !!! DÔLEŽITÉ !!! Zostavený ŠPŠ je po odovzdaní tlačenej verzie registračného hárku z pohľadu študenta definitívny s výnimkou prípadov uvedených v bode 3).
  Tlačivo Dodatok k registračnému hárku pre Bc. si stiahnete tu
  ikona (14 kB)
               Dodatok k registračnému hárku pre Ing. si stiahnete tu ikona (14 kB)

 2. Študenti pristupujú k voľbe povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov spravidla po výbere tímového alebo bakalárskeho projektu, ak takýto projekt predpisuje príslušný študijný program. (Témy projektov sú zverejnené v AIS).

  Ako si vybrať tému pre bakalársky resp. diplomový projekt v AIS?
  Cez Osobnú administratívu – Portál študenta – Rozpisy tém – Témy k záverečným prácam.
  V zozname vypísaných a schválených tém kliknutím na ikonu podrobnosti pri zvolenej téme sa dostanete na stránku, kde je popis k téme a možnosť prihlásiť sa na túto tému (na spodku stránky je tlačidlo “Prihlásiť sa na tému“). Študenta na téme potvrdí alebo zamietne vedúci práce. Ak bola študentovi zamietnutá ním zvolená téma, môže sa opäť prihlásiť na inú tému v zozname.

  Študent po výbere a schválení svojej témy kontaktuje vedúceho práce a požiada ho o podpis svojho Dodatku k registračnému hárku na miesto vyznačené pre podpis vedúceho BP, či DP!!! A až po podpísaní vedúcim BP, či DP môže študent odovzdať svoj registračný hárok spolu s Dodatkom k registračnému hárku na PGO!

 3. Korekcia predmetov je možná len do 17. 7. 2015 a to v prípade, že študent:
  • nevyhovel na skúške a je povinný si predmet znovu zapísať v nasledujúcom ak. roku ako opakovaný. V tomto prípade môže študent požiadať PGO o zrušenie niektorého z registrovaných predmetov;
  • si registrovaný predmet musí zrušiť, pretože neabsolvoval predmet, ktorý je prerekvizitou pre daný predmet;
  • si zvolil výberový predmet, ktorý sa neotvára pre malý počet záujemcov;
  • sa prihlásil na predmet, kde je prekročený kapacitný limit predmetu (na predmet sa prihlásilo veľa študentov).

  Túto zmenu je študent povinný oznámiť PGO do 17. 7. 2015 a to výlučne MAILOM!


                 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
                              Pedagogické oddelenie