Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Povinná pre všetkých študentov od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016

Prosíme prečítať do konca a až potom pristúpiť k registrácii!!!

K registrácii pristupujte zodpovedne, pretože zmena predmetov pri zápise už nebude možná.

Študijný program FEI STU na ak. rok 2016/2017 je pre študentov prístupný na http://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studijne-programy.html?page_id=2570 tak, aby s ním mohli študenti aktívne pracovať pri tvorbe svojich študijných plánov.

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov bakalárskeho štúdia: Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 18), Harmonogram bakalárskeho štúdia (str. 25).

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov inžinierskeho štúdia: Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 152), Harmonogram inžinierskeho štúdia (str. 157).

 1. Študenti si podľa odporúčaných študijných plánov vyznačia v AIS predmety, ktoré chcú absolvovať v ak. roku 2016/2017.

  Postup študenta v AIS:
  portál študenta – registrácia a zápisy – registrácia 2016/2017 - váš študijný program na
  zimný semester 2016/2017, (kliknúť na Zobraziť študijný plán), zobrazia sa všetky predmety a tie, ktoré si registrujete, vyznačíte - na konci stránky je váš študijný program na letný semester 2016/2017, (kliknúť na Zobraziť študijný plán), vyznačíte registrované predmety
  - na záver - pridať označené predmety!!!

  Študenti 3. Bc., ktorí pokračujú v IŠ štúdiu klikajú na nadväzujúci IŠ program.

  Po potvrdení si študent priamo z AIS tieto ním registrované predmety vytlačí pre kontrolu a odovzdá do 31. 5. 2016 na PGO
   (piata ikonka zľava – „Tlač registračného hárku“).

  V prípade, ak sa nejaký predmet nenachádza v ponuke, a máte ho mať zapísaný, a tak isto ak v prípade, že ste si podali žiadosť o prestup na iný ŠP, je potrebné si predmety pridať ručne, t.j. dohľadať cez kód predmetu a pridať.

  !!! DÔLEŽITÉ !!!
  Zostavený ŠPŠ je po odovzdaní tlačenej verzie registračného hárku z pohľadu študenta definitívny s výnimkou prípadov uvedených v bode 3).


 2. Študenti pristupujú k voľbe povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov spravidla po výbere tímového alebo bakalárskeho projektu, ak takýto projekt predpisuje príslušný študijný program. (Témy projektov sú zverejnené v AIS).

  Ako si vybrať tému pre bakalársky resp. diplomový projekt v AIS?
  Cez Osobnú administratívu – Portál študenta – Rozpisy tém – Témy k záverečným prácam.
  V zozname vypísaných a schválených tém kliknutím na ikonu podrobnosti pri zvolenej téme sa dostanete na stránku, kde je popis k téme a možnosť prihlásiť sa na túto tému (na spodku stránky je tlačidlo “Prihlásiť sa na tému“). Študenta na téme potvrdí alebo zamietne vedúci práce. Ak bola študentovi zamietnutá ním zvolená téma, môže sa opäť prihlásiť na inú tému v zozname.


 3. Korekcia predmetov je možná len do 15. 7. 2016 a to v prípade, že študent:
  • nevyhovel na skúške a je povinný si predmet znovu zapísať v nasledujúcom ak. roku ako opakovaný. V tomto prípade môže študent požiadať PGO o zrušenie niektorého z registrovaných predmetov;
  • si registrovaný predmet musí zrušiť, pretože neabsolvoval predmet, ktorý je prerekvizitou pre daný predmet;
  • si zvolil výberový predmet, ktorý sa neotvára pre malý počet záujemcov;
  • sa prihlásil na predmet, kde je prekročený kapacitný limit predmetu (na predmet sa prihlásilo veľa študentov).

  Túto zmenu je študent povinný oznámiť PGO do 15. 7. 2016 a to výlučne MAILOM!


                 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
                              Pedagogické oddelenie