Prejsť na obsah
Dianie na FEI

12.6.2020:                 

8.6.2020: 

 • STRAVOVANIE NA FEI STU - ÚPRAVA REŽIMU 

OZNAM spoločnosti Delikanti s.r.o. – stravovanie na FEI STU od 8.6.2020: 

- od pondelka 8.6.2020 bude otvorený bufet v pavilóne E v štandardných hodinách,

- zároveň sa v ňom budú vydávať obedy pre všetkých stravníkov (kredit, hotovosť, gastrolístok),

- prioritou bude ponúknuť plný sortiment: 4 druhy obedového menu, gurmán, minútky,

- OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BUDE OTVORENÝ BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA. 

Horná jedáleň je z nízkokapacitných dôvodov dočasne zatvorená! O jej otvorení vas budeme informovať.

2.6.2020:  

 • STRAVOVANIE NA FEI STU

V zmysle nariadenia hlavného hygienika, dňom 01.06.2020, spoločnosť Delikanti oznamuje nasledovné zmeny na FEI STU:

- výdaj jedál je možný aj na taniere,

- možnosť sedenia v jedalni,

- stravovanie je zatiaľ možné len v priestoroch JEDÁLNE FEI STU.

29.5.2020:

  28.5.2020:                               

  22.5.2020:   

  12.5.2020: 

  • ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK PRED NÁVRATOM DO ZAMESTNANIA - mal by ho vyplniť každý zamestnanec pred vstupom na pracovisko, ale najmä zamestnanci, ktorí sa vracajú do zamestnania z PN, OČR, z práce z domu, dovolenky dlhšej ako 5 dní

  • NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ZAMESTNANCOV FEI STU od 13.05.2020: 

  ZOZNAM ZAMESTNANCOV S POVOLENÝM VSTUPOM DO BUDOVY FEI STU

  Okrem už zavedeného ZOZNAMU VEDÚCI ZAMESTNANCI, ktorí majú vstup na FEI STU vo voľnom režime, sa dňom 13.05.2020 zavádzajú  do praxe nové zoznamy kategórie zamestnancov FEI STU, ktorými sa zmierňuje režim vstupu na FEI STU. 

  Zavádzajú sa do praxe:

  - ZOZNAM ADMINISTRATÍVNI PRACOVNÍCI

  - ZOZNAM VEDECKO-VÝSKUMNÍ ZAMESTNANCI 

  Osoby uvedené na týchto zoznamoch, budú mať umožnený prístup do budovy FEI STU,  v pracovných dňoch, bez nahlasovania.

  Z uvedeného vyplýva, že nebude potrebné vopred nahlasovanie na vrátnicu, nakoľko budú mať povolený vstup.

  Vstup bude v zmysle pokynov svojich vedúcich zamestnancov, pri dodržaní sprísnených hygienických podmienok (v kancelárii len jedna osoba, rúško atď.).

  Je na rozhodnutí vedúceho pracoviska, či budú osoby pracovať v jednotlivé dni z domu, alebo na pracovisku.

  Túto skutočnosť je potrebné vyznačovať v dochádzke, za čo zodpovedá vedúci zamestnanec. 

  VSTUP DO BUDOVY FEI STU

  Vstup do budovy FEI STU je možný stále len cez VRÁTNICU „E“. 

  STRAVOVANIE NA FEI STU

  Stravovanie  -  výdaj stravy na FEI STU je zabezpečené od 11.05.2020 v štandardnom čase od 11:00 do 13:30 hod.

  Od 11.05.2020 spúšťa spoločnosť DELIKANTI v súlade s nariadením vlády výdaj stravy - zatiaľ len v JEDÁLNI FEI STU. 

  Strava sa bude vydávať:

  - do vlastných prinesených nádob,

  - za dodržania bezpečnostných opatrení, ktoré budú oznámené na viditeľnom mieste – o.i. vstup s rúškom, max. 2 osoby.

  - v jedálni sa strava bude vydávať a nebude možné zdržiavať sa v priestoroch, napr. sedieť. 

  Spoločnosť DELIKANTI prosí (kvôli zabezpečeniu dostatočného počtu obedov), aby sa záujemci o stravu nahlasovali do systému deň vopred. Ponuka jedál bude postupne rozširovaná.

  5.5.2020:

  24.4.2020: 

  14.4.2020: 

  9.4.2020: 

  8.4.2020: 

  25.3.2020:

  24.3.2020: 

  17.3.2020:

  16.3.2020:

  13.3.2020:

  12.3.2020:

  11.3.2020:

  10.3.2020:

  • Dekan FEI STU nariadil:
   • kontrolovaný vstup zamestnancov do budovy FEI STU,
   • vstup je možný len s povolením tajomníka fakulty, výhradne cez vstup E.
  • Všetky stravovacie jednotky v budove FEI STU sú zatvorené.

  • Ústredný krízový štáb rozhodol, že:
   • platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí,
   • všetci, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín – Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, musia zostať povinne 14 dní v karanténe. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta do výšky 1659 eur.

  9.3.2020:

  • MŠVVaŠ s okamžitou platnosťou ruší všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia.

  8.3.2020:


  Upozornenie na prevenčné opatrenie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

  V objektoch školy FEI STU dochádza k dennému kontaktu zamestnancov, študentov, návštevníkov a podnikateľských subjektov, čo si v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (Covid-19) po Európe vyžaduje osobitné opatrenia. Preto žiadame zamestnancov, študentov  FEI STU, aby nepodceňovali vzniknutú situáciu a zabezpečili prevenčné opatrenia, a to najmä v priestoroch, kde sa kumuluje väčšie množstvo ľudí, kedy prípadne môže potenciálne vzniknúť riziko šírenia nákazy (vstupné priestory, recepcia, toalety, zhromaždovacie miesta, prednáškové miestnosti  a pod.).

  Preto odporúčame:

  • Od viditeľne chorých ľudí dodržiavať odstup minimálne jeden meter. Zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí môžu byť v priamom styku s možnou infikovanou osobou zdravotnícke rúška a antibakteriálne gély,
  • Dôsledne dodržiavať čistotu a hygienické štandardy na prevádzke, dezinfikovať aj niekoľkokrát počas dňa (hlavne pulty, kľučky, sociálne zariadenia pre verejnosť a zamestnancov),
  • Zabezpečiť nákup dostatočného množstva čistiacich dezinfekčných prostriedkov,
  • Zabezpečiť poučenie zamestnancov a zamestnancov vrátnic ohľadom bezpečnostného správania,
  • Zabezpečiť dôkladné a časté vetranie pracovísk a vstupných priestorov,
  • Zabezpečiť zakúpenie bezdotykových teplomerov,
  • Zabezpečiť aby nepovolené osoby bezdôvodne nevstupovali do priestorov FEI STU.

  Základne zásady ako sa správať a chrániť pred vírusovým ochorením:

  • Dodržiavať dôkladnú hygienu rúk,
  • Odporúčame prevárať nebalenú vodu,
  • Jesť tepelne spracované potraviny,
  • V prípade, ak je podozrenie na infikovanie viróznym ochorením zamestnancov, študentov, návštevníkov je nevyhnutné zabezpečiť oddelenie danej osoby od ostatných a zabezpečiť návštevu lekára (privolanie rýchlej lekárskej pomoci 112),
  • Zásadne necestovať do rizikových oblastí. V prípade, že napriek tomuto odporúčaniu zamestnanec alebo študent vycestuje, alebo sa vráti z už aktuálne prebiehajúceho pobytu v zahraničí, najmä v krajinách s potvrdeným výskytom koronavírusu, je potrebné:
   • aby sa zamestnanec telefonicky skontaktoval so svojím priamym nadriadeným, ktorý posúdi udelenie pracovného voľna s náhradou mzdy (resp. riadnej dovolenky) na 14 dní z dôvodu karantény, príp. možnosť pracovnej neschopnosti. Zamestnanec, zároveň, doručí elektronicky na Krízový štáb FEI STU (peter.miklovic@stuba.sk) oznámenie, resp. relevantný doklad o tom, v ktorej krajine, mieste a v akom období sa zdržiaval. Počas uvedených 14 dní sa zamestnancovi odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
   • aby študent e-mailom kontaktoval „svojich vyučujúcich“ a dohodol sa s nimi na spôsobe náhrady študijných povinností počas 14-dňového študijného voľna. Počas týchto 14 dní sa študentovi odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav, a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

   

  O nákaze dôveryhodne, priebežne informuje slovenský Úrad verejného zdravotníctva, pričom ponúka možnosť informovania aj pomocou mailovej a telefonickej komunikácie. Aktuálne informácie je možné nájsť stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb.

  Bližšie informácie k problematika sú uvedené na stránke hlavného mesta Bratislava viď  odkaz.

  https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19

   

                  Z uvedených dôvodov operatívne zasadá krízový štáb FEI STU v Bratislave.