Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Medzinárodný projekt niCE-life INTEREG CE (CE1581) zameraný na vývoj inteligentných riešení a modulárnych nástrojov pre pomoc seniorov sa úspešne blíži k svojmu záveru. V rámci tohto projektu, ktorý bol implementovaný od 1.7.2019 do 30.6.2022 bolo vyvinutých niekoľko unikátnych riešení s cieľom skvalitnenia života staršej zraniteľnej populácie. Medzi týmito riešeniami vyniká zariadenie AP-NURSE, ktoré bolo vyvinuté v spolupráci troch ústavov FEI STU (Ústav elektroniky a fotoniky, Ústav energetiky a aplikovanej elektrotechniky a Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva). Po úspešnom testovaní zariadení v strediskách sociálnych služieb v Bratislave a vo Varšave sa tím vývojárov zameral na zvýšenie povedomia staršej populácie o zariadení AP-NURSE a jeho možnom využití aj v domácom prostredí.

Generačné starnutie obyvateľstva je nezanedbateľný fenomén. Kým v roku 2016 bol priemerný vek v hlavnom meste Slovenska na úrovni 37 rokov, dnes presahuje hodnotu 41 rokov. V súčasnosti žije na najväčšom sídlisku Bratislavy, v Petržalke, 13 000 starobných dôchodcov. Existujú nástroje, ktorými sa môže zvýšiť kvalita a dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a znížiť riziko sociálnej exklúzie tejto cieľovej skupiny. Nástroje môžu byť preventívne alebo nápravné. Nástrojmi preventívneho charakteru sú tie, ktorými sa predchádza vzniku problémov súvisiacich so socializáciou seniorov, akými sú napr. nedostatok kontaktu s inými ľuďmi, nedostatok príležitostí pre sebarealizáciu, nedostatok relevantných informácií alebo súvisiacich s ich bezpečnosťou. Nápravné nástroje prichádzajú na rad až vtedy, ak preventívne opatrenia absentovali, neboli vhodne zvolené, alebo neboli dostatočne účinné. AP-NURSE je práve preventívnym nástrojom skracujúcim čas potrebnej externej intervencie v prípade nebezpečenstva, je však dôležité aby samotní seniori pochopili jeho význam a nebáli sa ho.

 

V rámci propagácie výstupov projektu niCE-life a snahy o zvýšenie povedomia obyvateľstva boli uskutočnené tri stretnutia, dve z nich fyzicky a jedno stretnutie online, v nasledujúcich lokalitách a dátumoch:

  • FEI STU Bratislava, Ilkovičova 3, 30.5.2022
  • Denné centrum seniorov Šahy, 20.6.2022 (online)
  • Hotel Patria, Štrbské Pleso, 24.6.2022

Prvé stretnutie bolo zamerané na informovanie vedeckej obce a potenciálnych odberateľov riešenia, ktorí by v budúcnosti mohli prispieť ku komerčnému presadeniu technológie AP-NURSE. Ďalšie so série stretnutí bolo uskutočnené za účasti vedenia s členmi Denného centra seniorov v Šahách, a malo za cieľ informovať práve tých, ktorí by zariadenia mohli využívať a získať od nich spätnú väzbu. Posledné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej konferencie APCOM 2022, bolo zamerané na informovanie širšej (aj odbornej) verejnosti.

Na stretnutiach boli okrem prezentovania výsledkov a prínosov technológie AP-NURSE diskutované témy, ako napríklad súkromie pacientov, obavy z možného neoprávneného sledovania, voľba optimálneho scenára monitorovania a nastavenej správnej cenovej politiky, ktorý by mohla mať za výsledok presadenie technológie AP-NURSE v reálnej praxi.

V rámci kruhu vývojárov technológie AP-NURSE veríme, že vynaložené úsilie pri vývoji, testovaní zariadenia a informovaní laickej aj odbornej verejnosti navýši záujem relevantných orgánov a napomôže k zvýšeniu kvality života generáciám, ktorým mnohé dlžíme.

Viac informácií o projekte nájdete na sociálnych sietiach projektu:

https://www.facebook.com/nice.life.interreg/
https://twitter.com/nicelifece
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/niCE-life.html