Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakultná prehliadka výsledkov ŠVOČ 2017

Pozývame vás na fakultnú prehliadku prác ŠVOČ v nasledovných sekciách organizovaných na Fakulte elektroniky a informatiky:

Názov sekcie   Ústav  
Kontaktná a zodpovedná osoba    E-mail
             
Aplikovaná informatika   ÚIM    Ing. Vladislav Novák   vladislav.novak@stuba.sk
Mechatronika   ÚAMt    doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.   vladimir.goga@stuba.sk
Elektrotechnika   ÚE    Ing. Jozef Pala, PhD.   jozef.pala@stuba.sk
Elektroenergetika   ÚEAE    Ing. Boris Cintula, PhD.   boris.cintula@stuba.sk
Elektronika a fotonika   ÚEF    Ing. Peter Benko, PhD.   peter.benko1@stuba.sk
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo    ÚJFI    Ing. Patrik Novák   patrik.novak@stuba.sk
Robotika a kybernetika   ÚRK    Ing. Jana Paulusová, PhD.   jana.paulusova@stuba.sk
Telekomunikácie   ÚMIKT    Ing. Erik Chromý   erik.chromy@stuba.sk

ktorá sa uskutoční dňa

27. apríla 2017.

Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe. Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých má FEI STU priznané práva na poskytovanie študijných programov.

 

Prihlásenie sa do fakultného kola ŠVOČ 2017:

V prípade záujmu zúčastniť sa na prehliadke výsledkov ŠVOČ je potrebné zaregistrovať príspevok do tematicky vhodnej sekcie do 7. 4. 2017. Každý ústav má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého môže študent príspevok do zvolenej sekcie zaregistrovať a odovzdať (e-mailom alebo osobne).

- Pri registrácii príspevku je potrebné uviesť tieto údaje:

 Každý z autorov: Meno a Priezvisko, Titul, Osobné/Identifikačné číslo, Ročník, Študijný program, Fakulta, E-mail, (prípadne telefónne číslo).

 Názov práce/príspevku

 Vedúci práce (ak má autor príspevku odborného vedúceho): Meno a Priezvisko vášho odborného vedúceho, jeho tituly a ústav (jeho pracovisko).

 Názov sekcie, do ktorej sa príspevok prihlasuje.

- V registračnom e-maili môžete uviesť aj vaše číslo mobilného telefónu (tento údaj však nie je povinný).

Formát práce/príspevku:

- Všetky články musia byť vypracované v jednotnom formáte:
MS-Word: Šablóna ŠVOČ 2017-MSWord ikona (44 kB)
LaTeX: Šablóna ŠVOČ 2017-LaTeX (zip, 66 kB)

- Študenti odovzdávajú svoje práce v písomnej forme ako článok (príspevok) v slovenskom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 6 strán. Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF v termíne do 14. 4. 2017 na e-mailovú adresu referenta ŠVOČ príslušnej sekcie, alebo osobne odovzdať referentovi ŠVOČ príslušnej sekcie.

Detailnejšie pokyny pre vypracovanie práce/príspevku nájdete tu>> ikona (152 kB). 

Ďalšie informácie:

  • Najlepšie práce v sekcii môžu získať Cenu dekana, Diplom dekana, resp. najvýnimočnejšia odborná práca môže byť navrhnutá na ocenenie Literárnym fondom.
    Podrobnejšie informácie nájdete tu>> ikona (138 kB).
  • Všetci účastníci prehliadky po prezentácii dostanú potvrdenie o účasti na Fakultnej prehliadke prác ŠVOČ a body na získanie internátu.
  • Práce odporučené komisiou budú zverejnené v zborníku na CD s ISBN.