Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakultná prehliadka výsledkov ŠVOČ 2018

Pozývame vás na fakultnú prehliadku prác ŠVOČ v nasledovných sekciách organizovaných na Fakulte elektroniky a informatiky:

Názov sekcie   Ústav  
Kontaktná a zodpovedná osoba    E-mail
             
Aplikovaná informatika   ÚIM    Ing. Vladislav Novák   vladislav.novak@stuba.sk
Mechatronika   ÚAMt   
Elektrotechnika   ÚE    Mgr. Eva Branická   eva.branicka@stuba.sk
Elektroenergetika   ÚEAE    Ing. Boris Cintula, PhD.   boris.cintula@stuba.sk
Elektronika a fotonika   ÚEF    Ing. Peter Benko, PhD.   peter.benko1@stuba.sk
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo    ÚJFI     
Robotika a kybernetika   ÚRK    Ing. Jana Paulusová, PhD.   jana.paulusova@stuba.sk
Telekomunikácie   ÚMIKT     

ktorá sa uskutoční dňa

18. apríla 2018

Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe. Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých má FEI STU priznané práva na poskytovanie študijných programov.

Štatút prehliadky prác ŠVOČ na FEI STU v Bratislave nájdete tu>> ikona (160 kB).

 

Prihlásenie sa do fakultného kola ŠVOČ 2018:

V prípade záujmu zúčastniť sa na prehliadke výsledkov ŠVOČ je potrebné zaregistrovať príspevok do tematicky vhodnej sekcie do 29.3.2018. Každý ústav má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého môže študent príspevok do zvolenej sekcie zaregistrovať a odovzdať (e-mailom alebo osobne).

- Pri registrácii príspevku je potrebné uviesť tieto údaje:

 Každý z autorov: Vaše Meno a Priezvisko, Titul, Osobné/Identifikačné číslo, Ročník, Študijný program, Fakulta, E-mail, (prípadne telefónne číslo)

 Názov práce/príspevku

 Vedúci práce (ak má autor príspevku odborného vedúceho): Meno a Priezvisko Vášho odborného vedúceho, jeho tituly a ústav (jeho pracovisko)

 Názov sekcie, do ktorej sa príspevok prihlasuje.

- V registračnom e-maili môžete uviesť aj vaše číslo mobilného telefónu (tento údaj však nie je povinný).

Formát práce/príspevku:

- Všetky články musia byť vypracované v jednotnom formáte:

- Študenti odovzdávajú svoje práce v písomnej forme ako článok (príspevok) v slovenskom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 6 strán. Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF v termíne do 9.4.2018 na e-mailovú adresu referenta ŠVOČ príslušnej sekcie, alebo osobne odovzdať referentovi ŠVOČ príslušnej sekcie.

Detailnejšie pokyny pre vypracovanie práce/príspevku nájdete tu>> ikona (155 kB). 

Ďalšie informácie:

  • Najlepšie práce v sekcii môžu získať Cenu dekana, Diplom dekana, resp. najvýnimočnejšia odborná práca môže byť navrhnutá na ocenenie Literárnym fondom.
    Podrobnejšie informácie nájdete tu>> ikona (141 kB).
  • Všetci účastníci prehliadky po prezentácii dostanú potvrdenie o účasti na Fakultnej prehliadke prác ŠVOČ a body na získanie internátu.
  • Práce odporučené komisiou budú zverejnené v zborníku na CD s ISBN.