Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Pozývame Vás na prehliadku výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti na FEI STU v Bratislave, ktorá sa uskutoční dňa: 

10. apríla 2019 

 

Toto podujatie predstavuje pre študentov príležitosť prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Zároveň poskytuje možnosť vyskúšať si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium. Najlepšie práce v každej sekcii môžu zároveň získať niektoré zo zaujímavých ocenení.

 

Dôležité termíny 

Registrácia: 15.3.2019 

Podanie príspevku: 3.4.2019

 

Kto sa môže prihlásiť?

Ako sa môžete prihlásiť?

Aký je formát príspevku?

Čo môžete získať?

 

Kto sa môže prihlásiť?

Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe. Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých FEI STU poskytuje študijné programy.

Štatút prehliadky prác ŠVOČ na FEI STU v Bratislave nájdete tu.

 

Ako sa môžete prihlásiť?

V prípade záujmu zúčastniť sa na prehliadke výsledkov ŠVOČ je potrebné zaregistrovať príspevok do tematicky vhodnej sekcie do 15.3.2019. Každý ústav má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého môže študent príspevok do zvolenej sekcie zaregistrovať a odovzdať (e-mailom alebo osobne):

Názov sekcie

Ústav

Tajomník ŠVOČ

E-mail

Aplikovaná informatika

ÚIM

Ing. Vladislav Novák

vladislav.novak@stuba.sk

Mechatronika

ÚAMt

Ing. Jakub Osuský, PhD.

jakub.osusky@stuba.sk

Elektrotechnika

ÚE

Ing. Kornel Lisý

kornel.lisy@stuba.sk

Elektroenergetika

ÚEAE

Ing. Boris Cintula, PhD.

boris.cintula@stuba.sk

Elektronika a fotonika

ÚEF

Ing. Peter Benko, PhD.

peter.benko1@stuba.sk

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

ÚJFI

Ing. Patrik Novák, PhD.

patrik.novak@stuba.sk

Robotika a kybernetika

ÚRK

Ing. Jana Paulusová, PhD.

jana.paulusova@stuba.sk

Telekomunikácie

ÚMIKT

Ing. Ladislav Kočkovič

ladislav.kockovic@stuba.sk

Pri registrácii príspevku je potrebné uviesť tieto údaje:

  • Každý z autorov: Meno a Priezvisko, Titul, Osobné/Identifikačné číslo, Ročník, Študijný program, Fakulta, E-mail, (prípadne telefónne číslo, tento údaj však nie je povinný).
  • Názov práce/príspevku.
  • Vedúci práce (ak má autor príspevku odborného vedúceho): Meno a Priezvisko Vášho odborného vedúceho, jeho tituly a ústav (jeho pracovisko).
  • Názov sekcie, do ktorej sa príspevok prihlasuje.

  

Aký je formát príspevku?

Študenti odovzdávajú svoje práce v písomnej forme ako článok (príspevok) v slovenskom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 6 strán.

Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF v termíne do 3.4.2019 na e-mailovú adresu tajomníka ŠVOČ príslušnej sekcie, alebo osobne odovzdať tajomníkovi ŠVOČ príslušnej sekcie.

Všetky príspevky musia byť vypracované v jednotnom formáte s použitím niektorej z nasledovných šablón:

Detailnejšie pokyny pre vypracovanie príspevku nájdete tu.

 

Čo môžete získať?

  • Zaujímavé ocenenia

Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú ocenené Cenou dekana alebo Diplomom dekana, ktoré sú zároveň spojené aj s mimoriadnym štipendiom.

Najlepšia práca vypracovaná s využitím systému MATLAB alebo COMSOL Multiphysics získa Cenu HUMUSOFTu. Autor víťaznej práce získa hradenú účasť na akcii Technical Computing Camp 2019.

Najlepšej práci bude udelená Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Ocenený autor sa v prípade záujmu stane Ambasádorom ZSVTS.

V každej sekcii získa jedna práca Cenu Československej sekcie IEEE, ktorej súčasťou je aj polročné členstvo v IEEE.

Vynikajúce práce v sekciách môžu byť nominované do súťaže o prémiu Literárneho fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena (100 €).

V jednotlivých sekciách môžu byť zabezpečené aj ďalšie ceny od prípadných sponzorov.

Podrobnejšie informácie o oceneniach nájdete tu.

  • Body na internát

Všetci autori prezentovaných príspevkov získajú body na internát (minimálne 40, maximálne 80 bodov).

  • Nové skúsenosti, zaujímavé informácie a publikáciu, ktorá Vám môže pomôcť napr. pri prijímaní na doktorandské štúdium.

Práce odporučené komisiou budú zverejnené v zborníku na CD nosiči s ISBN.