Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Neváhajte sa prihlásiť, ŠVOČ pokračuje!


Spôsob hodnotenia príspevkov v jednotlivých sekciách bude upresnený neskôr.


Pozývame Vás na prehliadku výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti na FEI STU v Bratislave, ktorá sa uskutoční

22. apríla 2020


 

Podujatie pre študentov predstavuje príležitosť prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Zároveň poskytuje možnosť vyskúšať si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

 


Najlepšie práce v každej sekcii môžu zároveň získať niektoré zo zaujímavých ocenení.


  

Za účasť na konferencii je možné získať body, ktoré sa započítavajú pri prideľovaní ubytovania, pri výberovom konaní na študentské mobility v rámci programu Erasmus+, aj pri prijímacom konaní na inžinierske a doktorandské štúdium. 

 


Dôležité termíny

 • Registrácia: 5. 4. 2020
 • Podanie príspevku: 14. 4. 2020 


 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ

Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe. Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých FEI STU poskytuje študijné programy.

 

Štatút prehliadky prác ŠVOČ


 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

V prípade záujmu zúčastniť sa na prehliadke výsledkov ŠVOČ je potrebné zaregistrovať príspevok do tematicky vhodnej sekcie do 5.4.2020. Každý ústav má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého môže študent príspevok do zvolenej sekcie zaregistrovať a odovzdať (e-mailom alebo osobne).

 

Názov sekcie

Ústav

Tajomník ŠVOČ

E-mail

 Aplikovaná informatika

ÚIM

Ing. Vladislav Novák

vladislav.novak@stuba.sk

 Mechatronika

ÚAMT

Ing. Mária Hypiusová, PhD.

maria.hypiusova@stuba.sk

 Elektrotechnika

ÚE

Ing. Kornel Lisý

kornel.lisy@stuba.sk

 Elektroenergetika

ÚEAE

Ing. Boris Cintula, PhD.

boris.cintula@stuba.sk

 Elektronika a fotonika

ÚEF

Ing. Peter Benko, PhD.

peter_benko@stuba.sk

 Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

ÚJFI

Ing. Tomáš Váry, PhD.

tomas.vary@stuba.sk

 Robotika a kybernetika

ÚRK

Ing. Jana Paulusová, PhD.

jana.paulusova@stuba.sk

 Telekomunikácie

ÚMIKT

Ing. Ladislav Kočkovič

ladislav.kockovic@stuba.sk

 

Pri registrácii príspevku je potrebné uviesť tieto údaje:

 • Každý z autorov: Meno a Priezvisko, Titul, Osobné/Identifikačné číslo, Ročník, Študijný program, Fakulta, E-mail, (prípadne telefónne číslo, tento údaj však nie je povinný).
 • Názov práce/príspevku.
 • Vedúci práce (ak má autor príspevku odborného vedúceho): Meno a Priezvisko Vášho odborného vedúceho, jeho tituly a ústav (jeho pracovisko).
 • Názov sekcie, do ktorej sa príspevok prihlasuje.
 • Či bola práca vypracovaná s využitím systému MATLAB alebo COMSOL Multiphysics.


 

FORMÁT PRÍSPEVKU

Študenti odovzdávajú svoje práce v písomnej forme ako článok (príspevok) v slovenskom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 6 strán.

Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF v termíne do 14.4.2020 na e-mailovú adresu tajomníka ŠVOČ príslušnej sekcie, alebo osobne odovzdať tajomníkovi ŠVOČ príslušnej sekcie.

Všetky príspevky musia byť vypracované v jednotnom formáte s použitím niektorej z nasledovných šablón:

 

Detailné pokyny pre vypracovanie príspevku


 

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ

Zaujímavé ocenenia

 • Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú ocenené Cenou dekana alebo Diplomom dekana, ktoré sú zároveň spojené aj s mimoriadnym štipendiom (Cena dekana 120 €, Diplom dekana 100 €).
 • Najlepšia práca vypracovaná s využitím systému MATLAB alebo COMSOL Multiphysics získa Cenu HUMUSOFTu. Autor víťaznej práce získa hradenú účasť na akcii Technical Computing Camp 2020.
 • Najlepšej práci bude udelená Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Ocenený autor sa v prípade záujmu stane Ambasádorom ZSVTS.
 • V každej sekcii získa jedna práca Cenu Československej sekcie IEEE, ktorej súčasťou je aj polročné členstvo v IEEE.
 • Vynikajúce práce v sekciách môžu byť nominované do súťaže o prémiu Literárneho fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena (120 €).

V jednotlivých sekciách môžu byť zabezpečené aj ďalšie ceny od prípadných sponzorov.

 

Podrobné informácie o oceneniach 

 

Body sa započítavajú pri

 • prideľovaní ubytovania študentom: autori všetkých prezentovaných príspevkov získajú body na internát
  • práce ocenené Cenou dekana a Diplomom dekana získajú 100 bodov, ktoré sa rozdelia medzi autorov
  • ostatné práce môžu získať maximálne 80 bodov
 • výberovom konaní na študentské mobility: v rámci programu Erasmus+
 • prijímacom konaní: na inžinierske a doktorandské štúdium

 


Získajte nové skúsenosti, zaujímavé informácie a publikáciu, ktorá Vám môže pomôcť napr. pri prijímaní na doktorandské štúdium.


 

Práce odporučené komisiou budú zverejnené v zborníku na CD nosiči s ISBN.