Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Aktuality pre študentov ŠVOČ - Harmonogramy


Pozývame Vás na prehliadku výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti na FEI STU v Bratislave, ktorá sa uskutoční

27. apríla 2022

Na tento deň je v harmonograme letného semestra 2021/2022 naplánované aj študijné voľno.

Forma konania konferencie (prezenčná alebo dištančná) bude závisieť od aktuálnej situácie.

Toto podujatie predstavuje pre študentov príležitosť prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Zároveň poskytuje možnosť vyskúšať si písomný prejav a prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

Najlepšie práce v každej sekcii môžu zároveň získať niektoré zo zaujímavých ocenení.

Za účasť na konferencii je možné získať body, ktoré sa započítavajú pri prideľovaní ubytovania, pri výberovom konaní na študentské mobility v rámci programu Erasmus+, aj pri prijímacom konaní na inžinierske a doktorandské štúdium. 


Dôležité termíny

 • Registrácia: 4. 4. 2022
 • Podanie príspevku: 21. 4. 2022


KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe. Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých FEI STU poskytuje študijné programy.

Štatút prehliadky prác ŠVOČ na FEI STU v Bratislave nájdete tu.


AKO SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ?

V prípade záujmu zúčastniť sa na prehliadke výsledkov ŠVOČ je potrebné zaregistrovať príspevok do tematicky vhodnej sekcie do 4.4.2022. Každý ústav má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého môže študent príspevok do zvolenej sekcie zaregistrovať a odovzdať (e-mailom alebo osobne):

Názov sekcie Ústav Tajomník ŠVOČ E-mail
Aplikovaná informatika ÚIM Ing. Vladislav Novák vladislav.novak@stuba.sk
Mechatronika ÚAMt Ing. Mária Hypiusová, PhD. maria.hypiusova@stuba.sk
Elektrotechnika ÚE Ing. Lenka Hašková lenka.haskova@stuba.sk
Elektroenergetika ÚEAE Ing. Boris Cintula, PhD. boris.cintula@stuba.sk
Elektronika a fotonika ÚEF Ing. Peter Benko, PhD. peter_benko@stuba.sk
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo ÚJFI Mgr. Marek Vančo, PhD. marek.vanco@stuba.sk
Robotika a kybernetika ÚRK Ing. Jana Paulusová, PhD. jana.paulusova@stuba.sk
Telekomunikácie ÚMIKT    

Pri registrácii príspevku je potrebné uviesť tieto údaje:

 • Každý z autorov: Meno a Priezvisko, Titul, Osobné/Identifikačné číslo, Ročník, Študijný program, Fakulta, e-mail, (prípadne telefónne číslo, tento údaj však nie je povinný).
 • Názov práce/príspevku.
 • Vedúci práce (ak má autor príspevku odborného vedúceho): Meno a Priezvisko Vášho odborného vedúceho, jeho tituly a ústav (jeho pracovisko).
 • Názov sekcie, do ktorej sa príspevok prihlasuje.
 • Či bola práca vypracovaná s využitím systému MATLAB alebo COMSOL Multiphysics.


AKÝ JE FORMÁT PRÍSPEVKU?

Študenti odovzdávajú svoje práce v písomnej forme ako článok (príspevok) v slovenskom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 6 strán.

Príspevok je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF v termíne do 21.4.2022 na e-mailovú adresu tajomníka ŠVOČ príslušnej sekcie, alebo osobne odovzdať tajomníkovi ŠVOČ príslušnej sekcie.

Všetky príspevky musia byť vypracované v jednotnom formáte s použitím niektorej z nasledovných šablón:

 

Detailnejšie pokyny pre vypracovanie príspevku nájdete tu.


ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ

Zaujímavé ocenenia

 • Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú ocenené Cenou dekana alebo Diplomom dekana, ktoré sú zároveň spojené aj s mimoriadnym štipendiom (Cena dekana 120 €, Diplom dekana 100 €).
 • Najlepšia práca vypracovaná s využitím systému MATLAB alebo COMSOL Multiphysics získa Cenu HUMUSOFTu. Autor víťaznej práce získa voucher na online školenie podľa vlastného výberu.
 • Najlepšej práci bude udelená Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Ocenený autor sa v prípade záujmu stane Ambasádorom ZSVTS.
 • V každej sekcii získa jedna práca Cenu Československej sekcie IEEE, ktorej súčasťou je aj polročné členstvo v IEEE.

V jednotlivých sekciách môžu byť zabezpečené aj ďalšie ceny od prípadných sponzorov.

Podrobnejšie informácie o oceneniach nájdete tu.

Ponuka ocenení sa môže do termínu konania konferencie aktualizovať.

 

Body, ktoré sa započítavajú:

 • Pri prideľovaní ubytovania študentom – autori všetkých prezentovaných príspevkov získajú body na internát (40-100 na jeden príspevok, v prípade viacerých autorov sa body medzi nich rozdelia podľa ich autorského podielu). Práce ocenené Cenou dekana a Diplomom dekana získajú 100 bodov, ostatné práce môžu získať maximálne 80 bodov.
 • Pri výberovom konaní na študentské mobility v rámci programu Erasmus+ (max. 10 bodov).
 • V prijímacom konaní na inžinierske a doktorandské štúdium.

Nové skúsenosti, zaujímavé informácie a publikáciu, ktorá Vám môže pomôcť napr. pri prijímaní na doktorandské štúdium.


Práce odporučené komisiou budú zverejnené v zborníku na CD nosiči s ISBN.