Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spôsob darovania 2% z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU:

  1. Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnanci FEI STU), za ktoré podáva daňové priznanie FEI STU:

Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU, na „Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň ... za zdaňovacie obdobie 2009" v bode IX. vyznačte „Žiadam" (t.j. prečiarknite nežiadam). Zároveň odovzdajte vyplnené tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - pozri prílohy) s výnimkou sumy, reprezentujúcej 2 %.

Potvrdené tlačivo pre daňový úrad obdržíte od p. Boledovičovej, alebo p. Točkovej v čase od 12. 4. do 20. 4. 2010. Toto tlačivo zašlite do konca apríla 2010 poštou alebo odovzdáte osobne na Vám príslušný Daňový úrad (podľa Vášho bydliska). V tejto súvislosti môžete požiadať o zaslanie týchto dokumentov aj FEI STU (p. Šabíkovú).


Adresy Daňových úradov v Bratislave podľa obvodov:

  • Daňový úrad BA I - Radlinského 37, P.O.Box 89, 817 89 Bratislava

  • Daňový úrad BA II - Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.Box 36, 820 09 Bratislava

  • Daňový úrad BA III - Račianska 153/A, P.O.Box 40, 836 09 Bratislava

  • Daňový úrad BA IV - Ševčenkova 32, P.O.Box 232, 850 00 Bratislava

  • Daňový úrad BA V - Ševčenkova 32,

Adresy Daňových úradov mimo Bratislavy nájdete na web stránke - www.drsr.sk


  1. Postup krokov pre fyzické osoby,

ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2010:

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane z príjmov žiadne iné tlačivo.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2010) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

  1. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2010:

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane z príjmov právnickej osoby aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

 

Prehľad finančných darov pre FEI STU v Bratislave:

Rok

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Vedecko-výskumná činnosť

Spolu

1997

272,920,- Sk

2.421.794,- Sk

2.694.714,- Sk

1998

4.386.653,- Sk

2.000.000,- Sk

6.386.653,- Sk

1999

4.600.000,- Sk

3.000.000,- Sk

7.600.000,- Sk

2000

3.569.950,- Sk

2.630.050,- Sk

6.200.000,- Sk

2001

1.608.461,- Sk

1.000.000,- Sk

2.608.461,- Sk

2002

300.000,- Sk

-

300.000,- Sk

2003

15.000,- Sk

94.343,- Sk

109.343,- Sk

2004

1.000.000,- Sk

66.366,- Sk

1.066.366,- Sk

2005

178.375-, Sk

60.113-, Sk

238.488,- Sk

2006

577.888,- Sk

555.000,- Sk

1.132.888,- Sk

2007

50.000,- Sk

45.000,- Sk

95.000,- Sk

2008

135.000,- Sk

135.000,- Sk

270.000,- Sk

2009

1.650 €

1.650 €

3.300 €

V Bratislave dňa 10. 2. 2010

 

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
  správca nadácie dekan

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (doc, 26kB)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (doc, 23kB)