Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

 

  • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Kybernetika

          na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

     

Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                            

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika ),  prípadne v príbuznom študijnom odbore. 

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 4 roky,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety:  Mechanika,  Metóda  konečných  prvkov,   CAE mechatronických systémov, Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách, Technická  diagnostika, Virtuálne prototypovanie, procesy  pohybu automobilov, Stavba automobilov,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka,

- znalosť softvérových prostredí:  Matlab,  Mathematica,  LabVieW,  ADAMS, ANSYS, Inventor,  AutoCAD.                                                                                                                      

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2020

Ponúkaný plat (tarifný):  1.182,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie  Kritérií  habilitácie  docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). 

 Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.        

Podmienky podania prihlášky: 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií a habilitácie  docentov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do  12. júna 2020  na adresu:  FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.           

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

                                                                                               prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                                                 d e k a n

 

V Bratislave,  25.5.2020