Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika                                                                    na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7 Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

- znalosti z oblasti: kybernetiky a robotiky,

- prax v odbore minimálne 7 rokov,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika a informatika,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Predpokladaný termín nástupu: od 1.11.2018 

Ponúkaný plat (tarifný): 916,50 €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 12. októbra 2018 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely

tohto výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA 3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU. Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

 

 

V Bratislave, 24.9.2018