Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19 Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

 

  • 1  miesta  odborného  asistenta  pre študijný odbor  9.2.9 Aplikovaná informatika na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  odbore  9.2.9 Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- odborná prax minimálne 5 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety : Programovanie 1, Programovanie 2, Šifrovanie v komunikačných sieťach, Algoritmy a dátové štruktúry, Základy kryptografie, Automaty a formálne jazyky, Reprezentácia a získavanie znalostí,

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky.

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.5.2018   

 

  • 1  miesta  odborného  asistenta  pre študijný odbor  5.2.16  Mechatronika na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.                                                      

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 2 roky praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety: Transmisné systémy automobilov a elektromobilov, Pohonné a energetické systémy automobilov a elektromobilov, Stavba automobilov a elektromobilov,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka, 

- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti správy webových stránok a informačných technológií,

- znalosť prostredí MATLAB, SIMULINK, CATIA V5 R21, MSC ADAMS, CARSIM.

Predpokladaný termín nástupu:    od 1.5.2018         

       

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do 13. apríla 2018 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

   

 

                                                                                                                               prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                                                                                                           d e k a n                                                                                                                         

 

v Bratislave,   20.3.2018