Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 miesta odborného  asistenta  pre študijný  odbor  Kybernetika  na                                                           Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:

 - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 9.2.7 Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- prax v odbore  minimálne 22 rokov,

- znalosti z oblastí : umelá inteligencia,  metódy strojového učenia, hlboké neurónové siete,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika,  

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.3.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.226,50  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika  na                                                              Ústav informatiky a matematiky FEI STU. 

Kvalifikačné predpoklady:

 - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 9.2.1 Informatika, príp. v príbuznom študijnom odbore ). 

Ďalšie kritériá:

- odborná prax  minimálne 12  rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Operačné systémy a Paralelné programovaniea distribuované systémy,

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti informatiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.3.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.098,-  €   

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

Podmienky podania prihlášky : 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do    2. februára 2021  na adresu: FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

V  prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

  

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

V Bratislave, 18.1.2021