Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :    

  • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor  9.2.9  Aplikovaná informatika na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady :     

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore  9.1.9  Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.                                                             

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 6 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Mobilné výpočty, Počítačové siete 2 a Programovacie techniky,                                                                                

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,                  

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.2.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  916,50  €  *

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

* Uvedený ponúkaný  tarifný plat bude upravený v súlade s platným Nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.2019 o úprave osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v súlade s ustanoveniami čl. II, bod 3) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020.

    

  • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor  9.2.9  Aplikovaná informatika na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady :                                                                                                          

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore  9.2.9  Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.                                                             

 

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 6 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Analýza a zložitosť algoritmov, Algoritmy a dátové štruktúry a Databázové systémy,                                                                                

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,                  

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

                                                                                                                     

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.2.2019

 

Ponúkaný plat (tarifný):  916,50  €  *

 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

* Uvedený ponúkaný  tarifný plat bude upravený v súlade s platným Nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.2019 o úprave osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v súlade s ustanoveniami čl. II, bod 3) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020.

  • 1 funkčného miesta docenta  viazaného na študijný odbor  2.16 Mechatronika  na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.  

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul docent   9.2.7 Kybernetika alebo 5.2.14 Automatizácia, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- minimálne 10 rokov praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,                                                                      

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých  časopisoch a na medzinárodných konferenciách,                                                                   

- schopnosť vyučovať predmety z oblasti : teórie systémov, automatického riadenia, modelovania a simulácie, webových technológií a internetových aplikácií,

- znalosť minimálne dvoch svetových jazykov,

- organizačné schopnosti ( vedenie výskumného kolektívu, organizácia konferencií ).

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.4.2019

 

Ponúkaný plat (tarifný):   951,50 €  *

 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

                                                                                                                                                                                     

* Uvedený ponúkaný  tarifný plat bude upravený v súlade s platným Nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.2019 o úprave osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v súlade s ustanoveniami čl. II, bod 3) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020.

Všeobecné predpoklady a iné kritériá :

-  splnenie  Kritérií  habilitácie  docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

 

 Význam predpokladov pri rozhodovaní :

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.                                           

Podmienky podania prihlášky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie   docentov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do   16. januára  2019  na adresu:  FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.           

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                 d e k a n

 

 

 

 

 

V Bratislave,   18.12.2018