Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor   5.2.15  Telekomunikácie                                   na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.15  Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- minimálne 15 rokov praxe v odbore,

- prax v odbore so zameraním na: Prístupové siete, Prenosové systémy a siete,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Predpokladaný termín nástupu:. od  1.6.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  1.200,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor  5.2.31 Jadrová energetika                                      na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore   5.2.31 Jadrová energetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- pedagogická a výskumná prax v odbore minimálne 15 rokov,

- skúsenosti z vedenia výskumných projektov,

- pedagogická prax vo výučbe predmetov: Dozimetria a radiačná ochrana, Bezpečnosť a spoľahlivosť  jadrových zariadení, Meranie a regulácia JE, Jadrové zariadenia,

- skúsenosti a vedenie záverečných prác z oblasti jadrovej energetiky a radiačnej ochrany,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,

- publikačná činnosť,

- aktívna znalosť anglického jazyka

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.6.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  1.200,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor  5.2.31 Jadrová energetika                                   na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 - vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore   5.2.31 Jadrová energetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- pedagogická a výskumná prax v odbore minimálne 15 rokov,

- skúsenosti z vedenia výskumných projektov,

- aktívna vedecko-výskumná práca v oblasti jadrovej energetiky: reaktorovo- fyzikálne analýzy a experimenty, numerické výpočty metódou Monte Carlo, bezpečnostné analýzy kritickosti  transportným systémom MCNP,

- pedagogická prax vo výučbe predmetov: Fyzika jadrových reaktorov, Jadrové reaktory, Kinetika a dynamika jadrových reaktorov, Stochastické a deterministické metódy v jadrovom inžinierstve,

-  publikačná činnosť v karentovaných časopisoch,

-  aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  1.200,-  €

 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača. 

Všeobecné predpoklady a iné kritériá :

-  splnenie  Kritérií  habilitácie  docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). 

Význam predpokladov pri rozhodovaní :

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.

Podmienky podania prihlášky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie  docentov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača o  spôsobilosti   na  právne úkony a   čestné   vyhlásenie o bezúhonnosti  zasielajte   najneskôr   do  15.  mája 2019  na adresu:  FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní. 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.             

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r

                        d e k a n

 V Bratislave,  16.4.2019