Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, 2 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor  Informatika

           na  Ústav informatiky  a matematiky FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul  docent alebo vedecký titul PhD. v študijnom odbore Informatika  (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 9.2.1 Informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore). 

Ďalšie kritériá:

- splnenie všetkých minimálnych kritérií pre habilitácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika na FEI STU,

- odborná prax minimálne 10 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Operačné systémy, Paralelné programovanie a distribuované systémy, predmety doktorandského štúdia v Aplikovanej informatike,

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky a Matematiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.5.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.176,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor  Elektrotechnika

           na  Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.      

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul  docent alebo vedecký kvalifikačný stupeň IIa v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 20 rokov praxe vo vedení prednášok a cvičení,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na oblasť výskumu nanokryštalických materiálov a ocelí pre priemyselné aplikácie a ich radiačné zaťaženie a odolnosť,

- znalosť anglického jazyka.                                                                                                                      

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.5.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.455,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.     

                   

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor  Elektrotechnika

           na  Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.  

 

Kvalifikačné predpoklady:       

- vedecko-pedagogický  titul  docent   alebo  vedecký   titul   PhD. v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.31 Jadrová energetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 9 rokov praxe vo vedení prednášok a cvičení,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na oblasť reaktorovej fyziky, metód simulovania transportu neutrónov,  spracovania jadrových dát, na oblasť jadrových palív a rádioaktívnych materiálov v jadrovej energetike,

- znalosť anglického jazyka.                                                                                                                      

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.5.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.261,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný

príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.                                                          

 

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie  Kritérií  na  habilitácie  docentov  a inaugurácie  profesorov  na  FEI STU, schválených Vedeckou radou  STU 22.2. 2021, s účinnosťou od 25.2.2021 (zverejnené na https://www.fei.stuba.sk/sk/veda-a-vyskum/habilitacie-a-inauguracie ).

                                                            

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie vyššie uvedených Kritérií na  habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.                                                                   

  

Podmienky podania prihlášky: 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača   o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do    7. apríla 2021  na adresu:  FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.           

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.                   

 

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

               d e k a n

V Bratislave, 16.3.2021