Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19 Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.10 Teoretická elektrotechnika  na  Ústav elektrotechniky  FEI STU  

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom  5.2.10 Teoretická elektrotechnika, 

prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- minimálne  5 rokov praxe v odbore,

- skúsenosť s riešením vedecko-výskumných projektov,

- publikačná činnosť v odbore,

- zameranie na predmety: Elektrotechnika 1, Elektrotechnika 2,

- znalosť svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.5.2018 

 

  • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor 5.2.15 Telekomunikácie  na  Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií  FEI STU 

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.15  Telekomunikácie, 

prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore so zameraním na : Bezpečnosť telekomunikačných sietí a služieb,

- publikačná činnosť,

- aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov.  

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.5.2018                                                                

  

  • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor  5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo na  Ústav  jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU  

Kvalifikačné predpoklady :                                                                                                            

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore  5.2.48  Fyzikálne inžinierstvo,                                            

prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- pedagogická prax v odbore minimálne 15 rokov,                                                                               

- publikačná činnosť  v karentovaných časopisoch, prípadne vo vedeckých časopisoch kategórie A a v zborníkoch medzinárodných  konferencií,

- organizačné schopnosti súvisiace s riadením kolektívov pri riešení výskumných úloh,            

- vedenie prác v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu, 

-  aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.6.2018

 

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

-  splnenie Kritérií  na vymenovanie docentov na  FEI STU, schválených vo vedeckej rade  STU 3.6.2014 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa)

Význam predpokladov pri rozhodovaní :

- splnenie kvalifikačných predpokladov na docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta                                          

Podmienky podania prihlášky

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do  13. apríla 2018 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

          

                                                                                                                                                                                                            prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                  dekan                                                                                                                          

 v Bratislave,  20.3.2018