Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Elektrotechnika                                                                     na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore). 

Ďalšie kritériá:

- prax v pedagogickom procese minimálne 10 rokov,

- skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov,

- špecializácia na oblasť elektronických štruktúr a prvkov podporenú modelovaním a simuláciou,

- pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na elektronické prvky, TCAD simulácie a modelovanie,

- implementácia získaných poznatkov do pedagogického procesu,

- priemerná znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu: od 1.10.2020 

Ponúkaný plat (tarifný): 1.176,- € 

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Elektrotechnika                                                                    na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- prax v pedagogickom procese minimálne 5 rokov,

- skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov,

- špecializácia v oblasti návrhu a simulácie progresívnych fotonických a senzorických štruktúr pre rôzne elektronické systémy,

- pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na oblasť optoelektroniky, fotoniky a optických komunikačných systémov,

- implementácia získaných poznatkov do pedagogického procesu,

- priemerná znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu: od 1.10.2020 

Ponúkaný plat (tarifný): 1.148,- € 

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Kybernetika                                                                           na Ústav robotiky  a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- prax v odbore minimálne 17 rokov,

- znalosti z oblasti: dynamika spojitých procesov, programovanie v Matlabe, teória automatického riadenia,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.11.2020 

Ponúkaný plat (tarifný): 1.151,50 € 

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača   o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do  17. septembra 2020 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.      

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA 3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU. Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.    

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r

d e k a n

 

V Bratislave, 25.8.2020