Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.30 Elektroenergertika                                                          na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  odbore  5.2.30  Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných vedeckých konferenciách a vo vedeckých časopisoch,     

- schopnosť vyučovať  predmety študijného programu Elektroenergetika so zameraním na vonkajšie silové vedenia, diagnostiku izolačných systémov, využitie elektrickej energie, techniku vysokých napätí,

- vedenie bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky,

- skúsenosť s riešením vedecko-výskumných projektov a aplikovaným výskumom pre prax,

- znalosť  svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:   od  1.6.2019   

Ponúkaný plat (tarifný):   977,50  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika                                                                na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, 9.2.7 Kybernetika,

prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 2 roky praxe v odbore,

- výskumná a pedagogická činnosť, vedenie cvičení a záverečných prác v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorandských študijných programoch, zabezpečenie exkurzií a odborných praxí študentov, podieľanie sa na výskumnej, vývojovej  činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy,

- vedecko-výskumná aktivita,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety: Úvod do inžinierstva, PLC systémy v mechatronike, Metódy číslicového riadenia,

- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti  správy  počítačových systémov a dátových sietí,

- znalosť softvérových prostredí Matlab, TIA portal, GX works,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:   od  1.6.2019   

Ponúkaný plat (tarifný):   877,-   €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika                                                                     na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7  Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

- znalosti z oblasti:  kybernetiky a robotiky,

- prax v odbore minimálne 6 rokov,

- vedecké publikácie  v odbore kybernetika a informatika,

- aktívna znalosť  anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.9.2019

Ponúkaný plat (tarifný):   943,50  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta na Technologický inštitút športu FEI STU.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa: Kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe, študijný program -  trénerstvo, špecializácia -  športová diagnostika, športová kinantropológia.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- požadovaná prax minimálne 8 rokov,

- publikačná činnosť.

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.10.2019

Ponúkaný plat (tarifný):   1008,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na  právne  úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do  15. mája 2019  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.                   

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

V Bratislave,  16.4.2019