Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

 • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika                                                                         na Ústave informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov   platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 9.2.9  Aplikovaná informatika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 9 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety – Programovanie 1, 2 Diskrétne udalostné systémy,
 • viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.098,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.     

                                                                           

 • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika                                                                         na Ústave informatiky a matematiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Matematika (v zmysle právnych predpisov   platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 15 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety – Matematika 1, 2, 3, Lineárna Algebra 1, 2,
 • viesť záverečné a diplomevé práce z oblasti Informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.151,50 € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika                                                                         na Ústave informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Matematika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019  v študijnom  odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 9 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety – Matematika 1, 2, 3, Lineárna Algebra 1, 2,
 • viesť záverečné a diplomevé práce z oblasti Informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.098,- € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika                                                                             na Ústave informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov   platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 25 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety – Architektúra softvérových systémov, Vývoj softvérových aplikácií a Reprezentácia a získavanie znalostí,
 • viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.1.2022

Ponúkaný plat (tarifný):  1.266,-   €  

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta lektora  pre študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy                                                                na Technologickom inštitúte športu FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Telesná výchova a šport.

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická prax v odbore minimálne 21 rokov,
 • špecializácia – futbal.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.2.2022

Ponúkaný plat (tarifný):  1.226,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do  7. októbra 2021  na adresu: FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

V Bratislave, 20.9.2021

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

            d e k a n

 

 • Oznámenie o výsledku VK