Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výberové konanie

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

 

  • 1 miesta  odborného  asistenta  pre študijný odbor  5.2.30  Elektroenergetika na  Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  odbore  5.2.30  Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných vedeckých konferenciách a vo vedeckých časopisoch,     

- schopnosť vyučovať  predmety študijného programu Elektroenergetika so zameraním na Technológie elektrární, Elektrickú časť elektrární, Vonkajšie silové vedenia, Ostrovné a hybridné energetické systémy,

- vedenie bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky,

- skúsenosť s riešením vedecko-výskumných projektov a aplikovaným výskumom pre prax,

- znalosť  svetového jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.10.2018   

Ponúkaný plat (tarifný):   951,50  €

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný tarifný plat  neobsahuje osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača. 

 

  • 1 miesta  odborného asistenta  na  Technologický inštitút športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, učiteľského alebo trénerského smeru – odbor telesná výchova, špecializácia – úpolové športy.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálna prax v odbore 10 rokov.

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.9.2018

Ponúkaný plat (tarifný):  951,50  €

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný tarifný plat  neobsahuje osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.  

 

  • 1 miesta  odborného asistenta  na  Technologický inštitút športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, učiteľského alebo trénerského smeru  – odbor telesná výchova , špecializácia – trénerstvo volejbalu.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálna prax v odbore 10 rokov. 

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.9.2018          

Ponúkaný plat (tarifný):  888,50 €

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný tarifný plat  neobsahuje osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.  

 

  • 1  miesta  odborného  asistenta  pre študijný odbor  5.2.16  Mechatronika na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore 

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 2 roky praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety: Databázové a vizualizačné systémy, Automatizované systémy riadenia automobilových výrob, Základy počítačov,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka, 

- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti vedenia tímu,

- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti  správy webových stránok  a informačných technológií,

- znalosť  prostredí  MATLAB, SIMULINK, MSC ADAMS, SCADA systémy – WinCC (Siemens), InTouch (Wonderware), Promotic (Microsys), PVSS II (ETM), Programovacie jazyky  – C, C++, SQL, Visual Basic, Java.  

Predpokladaný termín nástupu:    od 1.9.2018         

Ponúkaný plat (tarifný):  797,- € 

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný tarifný plat  neobsahuje osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do   13. júna 2018 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

                         d e k a n

 

 

V Bratislave, 17.5.2018