Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

    

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Kybernetika

   na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.     

 

Kvalifikačné predpoklady:

 - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika ),  prípadne v príbuznom študijnom odbore. 

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 4 roky,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety:  Elektrické pohony a servopohony,  Komunikačné systémy  a siete,  

-  znalosti z oblastí: metód a algoritmov  riadenia  pohonov a servopohonov s jednosmernými a striedavými motormi, MATLABu  a  jeho aplikácie na riadenie reálnych sústav, priemyselných komunikačných zberníc,

-  znalosť minimálne jedného svetového jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.7.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.028,50  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Kybernetika

  na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.  

Kvalifikačné predpoklady:

 - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika ),  prípadne  v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 4 roky,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

-  schopnosť vyučovať predmety:  Optimalizácia procesov a mechatronike, Modelovanie a simulácia v prostredí MATLAB, Metódy číslicového riadenia, Systémy automatického riadenia,

 - znalosti z oblastí: riadenia lineárnych systémov,  robustného  riadenia, MATLABu, optimalizačného prostredia YALMIP,  optimalizačných  nástrojov  LMI,  SEDUMI,

-  skúsenosti z pedagogickej práce a z vedenia individuálnych bakalárskych a inžinierskych prác,

-  znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.7.2020

Ponúkaný plat (tarifný):  1.028,50  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného  asistenta   pre  študijný odbor  Kybernetika  

  na  Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  študijnom odbore  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

 Ďalšie kritériá:

- prax v odbore minimálne 18 rokov,

- znalosti z oblasti: riadiacich systémov, neurónových sietí, fuzzy systémov, genetických algoritmov, databázy My SQL,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika a informatika,

- aktívna znalosť anglického jazyka 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):   1.187,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej   praxi uchádzača  tohto výberového   konania.  

Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej

praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta

          na Technologický inštitút športu  FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Vedy o športe  ( v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 8.1.3 Športová edukológia ).

 Študijný program: Telesná výchova a šport: trénerstvo,  Špecializácia: plávanie.    

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 13 rokov. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.200,50  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

  • 1 miesta odborného asistenta

          na Technologický inštitút športu  FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Vedy o športe  ( v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 8.1.3 Športová edukológia ).

 Študijný program: Telesná výchova a šport,  Špecializácia:  gymnastika.     

Ďalšie kritériá:

- prax v odbore minimálne 13 rokov.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.200,50  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.

Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe.   Na  základe  hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov  mu  bude priznaný aj  osobný

Príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Podmienky podania prihlášky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača           o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do  12. júna 2020  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava. 

V  prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní. 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

                    d e k a n

 

 

V Bratislave, 25.5.2020

 

  • Oznam o výsledku výberového konania