Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Informatika
  na Ústav informatiky a matematiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 24 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Počítačová kriminalita, Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe, Analýza kódu a Úvod do počítačovej bezpečnosti, 

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  1.115,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Informatika
  na Ústav informatiky a matematiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Informatika  (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 9 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Softvérové inžinierstvo, Objektovo orientované inžinierstvo, 

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku                                   

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  976,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Informatika
  na Ústav informatiky a matematiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 9 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Programovanie 1, Teoretické základy informatiky, Automaty a formálne jazyky, 

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  976,-  €  

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Kybernetika
  na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.16 Mechatronika).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 4 roky,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety:  Digitalizácia výrobných procesov, Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0, Elektronický marketing,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka,

- znalosť softvérových prostredí: Matlab, Plant Simulation, LabVIEW,

- znalosť programovacích jazykov: C, Python.   

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  935,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta  odborného asistenta  pre študijný odbor Kybernetika na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.16 Mechatronika).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 4 roky,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety:  Vnorené mikropočítačové systémy a mechatronike, Webové technológie 1, Webové technológie 2, Senzorové systémy a aktuátory, Projektovanie a inžiniering mechatronických systémov, Asistenčné systémy a bezpečnosť,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka,

- znalosť softvérových prostredí: Eplan, Matlab, Vivado.  

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  935,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Kybernetika
  na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore  Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.16 Mechatronika).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 4 roky,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety:  Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0, Multimédiá telematika pre mobilné platformy, Elektronický marketing,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka,

- znalosť softvérových prostredí: Unity, Unreal Engine, Matlab,

- znalosť programovacích jazykov : C, C#, Python, HTML, CSS, PHP.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2019

Ponúkaný plat (tarifný):  935,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Podmienky podania prihlášky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do    11. októbra 2019  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

 

V  prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o  vzdelaní

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

  

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

V Bratislave,  18.9.2019