Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom,  so sídlom  Ilkovičova  3, 812 19 Bratislava v súlade  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

  • ­riaditeľa Technologického inštitútu športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Telesná výchova a šport,
- vedecko-akademická hodnosť PhD. v príslušnom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- minimálne 5 ročné pôsobenie ako učiteľ vysokej školy v odbore Telesná výchova a šport,
- skúsenosti z riadiacej a organizátorskej práce,
- praktická skúsenosť z oblasti vrcholového ako aj rekreačného športu,
- skúsenosti z organizovania medzinárodných športových podujatí,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- športovo-trénerská prax minimálne 5 rokov,
- počítačová gramotnosť,
- dobrovoľná funkcionárska práca v niektorej organizácii SZTK.

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie riaditeľa Technologického inštitútu športu.

Termín nástupu:  od 1. 9. 2015

Forma pohovoru: ústna

Prihlášku spolu s osobným dotazníkom, profesným životopisom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vysokoškolskom vzdelaní a o získaných spôsobilostiach, čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a čestným vyhlásením o bezúhonnosti, zoznamom publikácií zasielajte najneskôr do 20. júla 2015  na adresu: FEI STU, Referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.