Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade s Vnútorným predpisom STU číslo 2/2014 výberové konanie na obsadenie miesta:

  • tajomníka fakulty

Požiadavka na obsadenie funkcie tajomníka fakulty:
- dĺžka praxe minimálne 10 rokov po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a z toho minimálne 3 roky praxe v riadiacej pozícii vo verejnoprávnej inštitúcii.

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:
- skúsenosti v oblasti ekonomickej, tvorby a sledovania rozpočtu, uzatvárania zmluvných vzťahov,
- počítačová gramotnosť,
- znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania uchádzači predložia do 6. 4. 2014 na personálne oddelenie FEI STU, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava spolu s profesným životopisom, osobným dotazníkom a overenými dokladmi o vzdelaní.

 


prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
d e k a n