Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor 9.2.7. Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 9.2.7. Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Ďalšie kritériá:
- výskum a publikácie v oblasti Kybernetiky
- znalosti svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 2. 2016

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3.6.2014 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Význam predpokladov pri rozhodovaní:
- splnenie kvalifikačných predpokladov na profesora je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.

Podmienky podania prihlášky:

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 18. januára 2016 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.