Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika alebo 5.2.9 Elektrotechnika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 5 rokov,
  - aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
  - schopnosť vyučovať predmety: Ekonomika v energetike, Obnoviteľné zdroje, Energetická efektívnosť v elektroenergetike,
  - vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky,
  - účasť na domácich a zahraničných projektoch,
  - organizačné schopnosti,
  - príprava medzinárodných projektov z oblasti Energetiky v rámci EÚ,
  - znalosť dvoch svetových jazykov.

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika alebo 5.2.9 Elektrotechnika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá: - pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 3 roky,
  - aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
  - schopnosť vyučovať predmety: Elektrické ochrany a automaty, Riadenie elektrizačných sústav, Prechodné javy v ES,
  - vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky,
  - účasť na domácich a zahraničných projektoch,
  - organizačné schopnosti,
  - znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu u obidvoch odborných asistentov: od 1. 9. 2016

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 2. augusta 2016 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.