Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor 5.2.54 Meracia technika na  Ústav elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 5.2.54 Meracia technika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  - minimálne 5 rokov praxe vo vedení prednášok predmetov pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia,
  - zameranie na predmety: Elektromagnetická kompatibilita, Výkonová elektronika, Konštrukcia meracích prístrojov, Vysokofrekvenčná technika,
  - skúsenosti s riešením a vedením vedeckých a technických projektov,
  - publikačná činnosť v odbore,
  - znalosť anglického jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu:   1. 8. 2016

 • 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor 5.2.13 Elektronika na  Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  - minimálne 5 rokov praxe vo vedení prednášok pre študentov 2. a 3. stupňa a výskumných kolektívov pri riešení grantových výskumných úloh,
  - skúsenosti s riešením a vedením projektov v rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce,
  - špecializácia na rozvoj a aplikáciu metód charakterizácie a diagnostiky polovodičových elektronických štruktúr, prvkov a obvodov; a na implementáciu moderných metód do vzdelávacieho procesu,
  - publikačná činnosť,
  - znalosť anglického jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2016


Podporujúce predpoklady a iné kritériá
:
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3. 6. 2014 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:
- splnenie kvalifikačných predpokladov na profesora je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.

Podmienky podania prihlášky:
Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 16. júna 2016 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.