Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 v súlade v § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 funkčného miesta  profesora  viazaného na študijný odbor Telekomunikácie na  Ústav telekomunikácií FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

  Ďalšie kritériá:
  - zameranie na: Číslicové spracovanie signálov a Číslicové spracovanie reči,
  - minimálne 10 ročná prednášková činnosť v bakalárskom a inžinierskom štúdiu,
  - aktívna znalosť cudieho jazyka.

  Termín nástupu: 1. 3. 2015

 • 1 funkčného miesta  profesora  viazaného na študijný odbor Fyzikálne inžinierstvo
 • 1 funkčného miesta  profesora  viazaného na študijný odbor Elektrotechnika na  Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.   

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v uvedenom alebo príbuznom študijnom odbore.

  Ďalšie kritériá:
  - pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
  - publikačná činnosť v karentovaných a vo vedeckých časopisoch, prípadne vedecká monografia,
  - organizačné schopnosti,
  - skúsenosti s vedením medzinárodných projektov,
  - aktívna spolupráca so zahraničnými vedeckými inštitúciami,
  - výskumná činnosťv odbore,
  - aktívna znalosť anglického, prípadne nemeckého a ruského jazyka.

  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  -  splnenie Kritérií  na vymenovanie  profesorov na  FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

  Význam predpokladov pri rozhodovaní:
  - splnenie kvalifikačných predpokladov na profesora je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.

  Termín nástupu:  1. 3. 2015

Podmienky podania prihlášky

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 18. februára 2015 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.