Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Program celoživotného vzdelávania na roky 2007 – 2013


Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady podpísali 15. novembra 2006 rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje nový program celoživotného vzdelávania. Toto rozhodnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 24. novembra 2006 a účinnosť nadobúda 14. decembra 2006.

Komisia uverejnila 20. decembra 2006 všeobecnú výzvu na predkladanie návrhov na rok 2007 pre žiadateľov o granty v rámci tohto programu.

Program celoživotného vzdelávania zahŕňa štyri odvetvové programy týkajúce sa školského vzdelávania (Comenius), vyššieho vzdelávania (Erasmus), odborného vzdelávania (Leonardo da Vinci) a vzdelávania dospelých (Grundtvig) a dopĺňa ho transverzálny program zameraný na politickú spoluprácu, jazyky, informačné a komunikačné technológie a na šírenie využívania výsledkov. Program Jean Monnet sa zameriava na európsku integráciu a podporu určitých kľúčových inštitúcií a združení pôsobiacich v tejto oblasti. Rozpočet programu na celé obdobie 2007 – 2013 je 6,97 mil. €.

Cieľom tohto nového programu je prispievať prostredníctvom celoživotného vzdelávania k rozvoju Európskej únie ako vyspelej spoločnosti založenej na vedomostiach, vyznačujúcej sa trvalým hospodárskym rastom, väčším počtom lepších pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou. Zameriava sa na podporu súčinnosti, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva, aby sa stali svetovou značkou kvality.

Pokiaľ ide o štyri odvetvové programy, stanovili sa kvantifikované ciele tak, aby sa zabezpečil významný, identifikovateľný a merateľný dosah programu. Sú to tieto ciele:

  • Pre program Comenius:
   zapojiť počas trvania tohto programu do spoločných vzdelávacích činností aspoň tri milióny žiakov.
  • Pre program Erasmus:
   prispieť k tomu, aby sa do roku 2012 v rámci tohto programu, ale aj predchádzajúcich programov, zapojili do študentskej mobility tri milióny osôb.
  • Pre program Leonardo da Vinci:
   zvýšiť do skončenia tohto programu počet umiestnení v podnikoch na 80 000 ročne.
  • Pre program Grundtvig:
   do roku 2013 podporovať mobilitu 7 000 osôb zapojených ročne do vzdelávania dospelých.


  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_327/l_32720061124sk00450068.pdf


  Všeobecná výzva na predkladanie návrhov na rok 2007 v oblasti programov celoživotného vzdelávania (EAC/61/2006)
  Úradné oznámenie v slovenčine
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/c_313/c_31320061220sk00420043.pdf


  Úplné znenie výzvy v angličtine

  • Časť I: Priority všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov na rok 2007

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call/part1_en.pdf


  • Časť II: Administratívne a finančné informácie týkajúce sa všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov na rok 2007

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call/part2_en.pdf


Všetky podrobnosti a ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html