Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výzva na predkladanie ponúk

VO-PZ-02/2010/030190 --TV Video skúšobný generátor pre skúšky elektromagnetickej kompatibility (zadávanie podprahovej zákazky)


Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO: 397 687


Kontaktná osoba: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

Adresa: Katedra merania FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Telefón: 02 / 654 29 600

Fax: 02 / 654 40 227

Elektronická pošta: karol.kovac@stuba.sk

Internetová adresa: www.stuba.sk


Predmet zákazky

Zákazka na dodanie tovarov - kúpa

TV Video skúšobný generátor pre skúšky elektromagnetickej kompatibility


Názov predmetu zákazky

VO-PZ-02/2010/030190 TV Video skúšobný generátor pre skúšky elektromagnetickej

kompatibility


Rozdelenie predmetu zákazky na časti

NIE


Opis predmetu zákazky

TV Video skúšobný generátor s výstupmi pre:

1. analógový TV štandard,

2. digitálne TV štandardy:

a. DVB-T/H,

b. DVB-C,

c. DVB-S/S2 (Frekvenčný rozsah: 950 ~ 2150MHz).

Generátor musí obsahovať štandardnú zobrazovaciu Stream knižnicu televíznych obrazcov
rozšírenú o HDTV Stream obrazce a H.264 Stream obrazce.


Presnejšia špecifikácia sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


Miesto dodania predmetu zákazky

Tovar bude dodaný na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra merania

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet CPV - 34999100-7Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Zákazka na 1 ks zariadenia dodaného do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.

Predpokladaná hodnota zákazky je cca. 46 500,- EUR bez DPH.


Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE


Typ zmluvy

Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/2009Zb. z. v znení neskorších predpisov.


Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z účelovej dotácie MŠ SR.

Úhrada bude realizovaná na základe vystavenej faktúry predávajúcim až po dodaní a odovzdaní kompletného predmetu plnenia na miesto dodania.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol o dodávke predmetu plnenia.

 

Bližšie určenie podmienok bude v súťažných podkladoch v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Podmienky účasti záujemcov:

Podmienky účasti záujemcov v zmysle § 99 ods. 1 pís. b)

Osobné postavenie

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby - výpis z obchodného, prípadne živnostenského registra (aktuálny originál dokladu alebo overenú fotokópiu).

Zabezpečenie kvality

- certifikát manažérstva riadenia kvality podľa ISO 9001: 2008, alebo popis vlastného systému opatrení z hľadiska manažérstva riadenia kvality, ktoré použije pri plnení predmetu zákazky, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,

- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,

- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Tovar požadujeme nový.

- Bližšie informácie o tomto bode nájdete v súťažných podkladoch.


Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady záujemca môže získať na adrese uvedenej na webovej stránke obstarávateľa www.fei.stuba.sk v sekcii aktuality, resp. na základe písomnej žiadosti priamo u verejného obstarávateľa: karol.kovac@stuba.sk alebo ruzena.nagyova@stuba.sk


 

Súťažné podklady budú vydávané denne na základe písomnej žiadosti od zverejnenia výzvy do 16. 06. 2010. Súťažné podklady môžu byť v prípade žiadosti záujemcu zaslané elektronicky - faxom alebo emailom a následne budú doručené aj poštou.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady končí: 16. 06. 2010 o 14:00 hod.


Úhrada za súťažné podklady:

Nie je požadovaná.


Podmienky predloženia ponuky

Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorý písomnou formou požiadal o poskytnutie písomných podkladov.


Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 25. 06. 2010 čas: do 12:00 hod


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katedra merania FEI STU

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

č.dverí: B312

Kontaktná osoba: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

alebo predložiť do podateľne na prízemí v čase 8,00 -12,00 hod.

 

Otváranie obálok s ponukami:

Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 25.06.2010 o 14:00 hod


Miesto otvárania obálok s ponukami: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra merania, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, 3. posch., blok B, č. B307

 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

 

Lehota viazanosti ponúk:

30. 09. 2010


Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

Toto právo nebude uplatnené.


Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.


Ďalšie informácie :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie podprahovej zákazky v prípade, ak ponuka uchádzača neúmerne presiahne predpokladanú hodnotu zákazky 46 500,00 EUR bez DPH, nesplnil podmienky zadané verejným obstarávateľom, nedostal ani jednu ponuku, ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo zadávanie podprahovej zákazky.


Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby: Natália Gumbírová

Registračné číslo OSO: G0496-105-2001