Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Podmienky poskytnutia štipendia v programe HLAVIČKA 2019

 

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenástykrát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. 

O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať. 

V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty,  letné školy,  stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca roku 2019.

V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila celkovo 30 000 € na podporu vysokoškolských študentov, ktorí chcú vyniknúť v odbore, ktorí študujú.  

KTO žiada podporu? Komu je program určený:  

Študenti denného vysokoškolského štúdia 1. stupňa a 2. stupňa, vek do 30 rokov, slovenskej štátnej príslušnosti a študujúci v odbore:

o právo,
o ekonómia,
o informačné technológie,
o technické odbory,
o prírodné vedy,
o humanitné vedy,
o medicína. 

KDE je možné študovať? V ktorých krajinách je možná sebarealizácia:  

Študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné odborné školy je možné realizovať kdekoľvek vo svete.

 

KEDY? Časový harmonogram predkladania žiadostí:  

Vyhlásenie programu je 12. marca 2019 

Uzávierka prijímania žiadostí (projektov) je 11. apríla 2019, t. j. žiadosti (projekty) musia byť v systéme e-grant odoslané najneskôr do 24.00 h.  

Výsledky o podpore budú zverejnené 6. mája 2019.

Do uzávierky môžu byť predložené len žiadosti (projekty) realizované do konca roka 2019

 

KOĽKO? Výška finančnej podpory:  

Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt, letnú odbornú školu alebo stáž je 3 000 €.  

Celková suma, ktorú prerozdelíme v programe je 30 000 €. 

 

NA ČO? Oprávnené výdavky:  

Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom: o registračné poplatky,


o školné,
o zdravotné a úrazové poistenie,
o knihy, výskumný materiál,
o cestovné,
o ubytovanie,
o iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

 

Do rozpočtu nie je možné zahrnúť:

o životné náklady – stravné, vreckové, internet, telefón;
o nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod. 

Štipendium je možné získať na nasledovné účely (príklady):

o študijná stáž na zahraničnej vysokej škole príp. výskumnom pracovisku;
o vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí;
o krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.);
o účasť na letnej odbornej škole;
o Iné.

 

Kto sa nemôže uchádzať o podporu:

o Študenti, ktorí neštudujú v odboroch: právo, ekonómia, technika, informačné technológie, technické odbory, prírodné vedy, humanitné vedy a medicína;
o Doktorandi.

 

Program nepodporuje: 

o účasť na zahraničných konferenciách;
o študijné pobyty zahraničných študentov;
o Jazykové kurzy v zahraničí.

 

Podmienky získania štipendia:  

1. Pravdivo vyplnený on-line formulár prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/, ktorý obsahuje: Informácie o predkladateľovi (osobné údaje).

 • Informácie o dosiahnutom vzdelaní predkladateľa (fakulta, katedra, špecializácia, študijný program, ročník, študijný priemer).
 • Informácia o akademických výsledkoch.
 • Doplňujúce informácie o štúdiu (štipendium v súčasnosti poberajúce, podpora v minulosti, podpora v grantovom programe Hlavička).
 • Údaje o samotnom projekte (popísanie projektu, témy, metód, aktivít projektu, osobného prínosu a využitia výstupov).
 • Rozpočet projektu.

2. Predloženie povinných príloh:

 • Potvrdenie o prijatí na zahraničnú vysokú školu, výskumné pracovisko, stáž, letnú školu, doktorandské štúdium (môže byť predložené aj dodatočne emailom najneskôr do podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku).
 • Doklad o výške poplatkov za štúdium v zahraničí, na ktoré študent žiada podporu (môže byť predložené dodatočne emailom najneskôr do podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku).
 • Dve referencie (letná škola iba 1 referenciu), ktoré potvrdzujú schopnosť študenta úspešne a zodpovedne absolvovať štúdium v zahraničí, vrátane jeho/jej záujmu a potenciálu venovať sa projektu technického, odborného alebo praktického charakteru. Referencie musia obsahovať celé meno referujúceho, kontakt, názov jeho zamestnávateľa a vlastnoručný podpis referujúceho. V prípade, predloženia referencie v inom ako slovenskom jazyku je potrebný jej preklad.
 • Výpis dosiahnutých študijných výsledkov za posledný akademický rok potvrdený odtlačkom pečiatky študijného oddelenia.
 • Štruktúrovaný životopis.
 • Priloženie motivačného listu v rozsahu max. 2 strany.
 • Dokument (certifikát) potvrdzujúci jazykové znalosti predkladateľa (je výhodou, nie podmienkou).
 • Kópia OP.
 • Číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN.

Kritéria posudzovania žiadostí:   

1) Obsahové spracovanie žiadosti

 • Prehľadnosť a obsah spracovanej žiadosti
 • Kvalita spracovania projektu - predkladaný projekt musí priamo súvisieť s odborom štúdia predkladateľa žiadosti. 
 • Adekvátnosť referencií. Referencie by mali byť od ľudí, ktorí sú odborníkmi v oblasti, v ktorej predkladateľ študuje. Referencie musia potvrdzovať schopnosť študenta úspešne a zodpovedne absolvovať štúdium v zahraničí, vrátane jeho/jej záujmu a potenciálu (aj jazykových schopností) realizovať projekt. V prípade predloženia referencií v inom ako slovenskom jazyku je potrebné priložiť jej preklad.

2) Formálna stránka žiadosti

 • Predloženie všetkých potrebných príloh
 • Študent spĺňa zverejnené kritériá podpory
 • Prehľadnosť žiadosti

Žiadne zo spomínaných kritérií nie je nadradené inému. 

 

Ak spĺňate podmienky štipendijného programu Hlavička a rozhodli ste sa zapojiť do programu:  

 • Vyplňte on-line formulár prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 11. apríla 2019, 24.00 h.
 • Doplňte všetky požadované prílohy.

 

Vyhodnotenie žiadostí a výber štipendistov:  

Výber štipendistov bude realizovaný na základe posúdenia predloženej žiadosti (projektu) a požadovaných príloh výberovou komisiou. Výberová komisia bude pozostávať zo zástupcov vysokých škôl a nezávislých odborníkov z akademickej oblasti. 

 

Komisia bude pozornosť venovať prioritne:

 • projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru,
 • motivačnému listu,
 • odborným a osobnostným predpokladom študenta (životopis),
 • referenciám.

 

Zmluvné podmienky štipendia:  

Finančný príspevok (štipendium) bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení žiadatelia (študenti) predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy a spôsobu vyúčtovania projektu. 

 

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí:  

Nadácia SPP si váži čas a námahu každého študenta, ktorý sa venuje spracovaniu svojej žiadosti a zároveň ďakuje za prejavenú dôveru. 

 

Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk a programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk.