Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky z poverenia rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zverejňuje výzvu na registráciu účastníkov na vzdelávacie kurzy, ktoré budú realizované z prostriedkov  projektu „NGN – Multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť“, financovaného Európskym sociálnym fondom.

 

Cieľom vzdelávacích (rekvalifikačných) kurzov, ktoré sú predmetom tejto výzvy je získať vedomosti a zručnosti pracovníkov telekomunikačného a IT sektora v oblasti konvergovaných technológií a NGN (Next Generation Networks – siete budúcich generácií), z pohľadu migračných scenárov, sieťových architektúr, služieb a aplikácií konvergovaných technológií a NGN, metód, algoritmov a procesov spracovania multimédií, architektúr prístupových a transportných technológií a sietí, spojovacích technológií a informačnej a sieťovej bezpečnosti. Znalosti získané v rámci tohoto kurzu výraznou mierou prispejú k stabilizácii a uplatnenia sa danej pracovnej sily v podnikoch a inštitúciách telekomunikačného a IT sektora. Uvedené kurzy ponúkajú najnovšie poznatky v oblasti IKT konvergovaných technológií a NGN, čím podporujú proces informatizácie spoločnosti a prispievajú k rozvoju znalostnej ekonomiky SR.

 

Na základe horeuvedených skutočností vyzývame firmy pôsobiace v bratislavskom regióne (vyšší územný celok) pôsobiace v oblasti telekomunikačného a IT sektora, aby zaregistrovali svojich zamestnancov  na vzdelávacie aktivity, ktoré budú realizované v rámci kurzu „NGN – Multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť“. Jednotlivé kurzy budú realizované ako kombinácia troch tréningových modulov, ktoré si účastníci vyberajú z doleuvedených 7 tréningových modulov:

1.       Multimédiá, multimediálne technológie a siete – princípy a procesy spracovania a prenosu multimédií, typy a parametre, používané technológie. (tréningový modul 1)

2.       Konvergencia sietí a NGN – konvergencia a možnosti migrácie sietí do NGN, hlas cez paketové siete, koncepčný model NGN (funkčné entity), protokolové platformy, architektúra konvergovaných technológií, NGN riešenia, prípadové štúdie dodávateľov technológií. (tréningový modul 2)

3.       Technológie v prístupových sieťach a procesy ich integrácie do NGN – technológie v pevných sieťach, bezdrôtové siete, mobilné siete. (tréningový modul 3)

4.       Technológie transportnej (jadrovej) siete a procesy ich integrácie do NGN – technológie transportnej siete, prenosové technológie, evolučné trendy. (tréningový modul 4)

5.       Spojovacie technológie a procesy ich integrácie do NGN – ISDN siete, IN siete, ATM (B-ISDN). (tréningový modul 5)

6.       Služby a aplikácie v NGN – zdokonalené IN, ISDN, VoIP, korporátne, multimediálne, webové, e-služby, širokopásmové video služby, služby mobilných, satelitných a rádiových sietí, triedy a kvalita služieb v NGN. (tréningový modul 6

7.       Informačná bezpečnosť v multimédiách – opis mechanizmov bezpečnosti, architektúra, kryptografické systémy, elektronický podpis, symetrické šifry, kryptografia s verejným kľúčom. (tréningový modul 7)

 

Kombináciou modulov bude možné pre jednotlivých účastníkov kurzov vytvoriť optimálnu skladbu kurzu z pohľadu ich profesijnej orientácie. Každý účastník kurzu absolvuje teda tri tréningové moduly optimálne zvolené na základe jeho profesijnej orientácie.

Vzdelávanie v rámci každého vzdelávacieho modulu sa bude skladať:

  • z teoretickej časti, realizovanej formou prednášok, cvičení a seminárov (56 hodín),
  • z praktickej časti, realizovanej v laboratórnych podmienkach (v nadväznosti na teoretickú časť) (24 hodín). 

Vzdelávanie sa plánuje uskutočňovať v skupinách od 10 do maximálne 20 účastníkov.

 

Dĺžka trvania školení

Vzdelávanie bude realizované v období od novembra 2006 do septembra 2007.

Každý účastník absolvuje 80 hodín výučby. Pred ukončením jednotlivých vzdelávacích (tréningových) modulov sa účastníci preskúšajú formou testu. Po úspešnom ukončení celého kurzu (danej kombinácie modulov) bude účastníkom kurzu udelený certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Garantom kurzu je Slovenská technická univerzita v Bratislave. Teoretickú časť budú pokrývať lektori Slovenskej technickej univerzity a vybraní ICT experti dodávateľov ICT technológií.

 

Kto sa môže uchádzať o účasť na vzdelávacích aktivitách

Cieľovou skupinou sú zamestnanci firiem pôsobiacich na telekomunikačnom a IT trhu s výkonom práce v Bratislavskom samosprávnom kraji (VÚC). Počas aktivít projektu realizovaných v priebehu rokov 2006-2007 sa plánuje vyškoliť 210 zamestnancov.

Účastníci jednotlivých kurzov musia spĺňať tieto požiadavky:

  • Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v oblasti telekomunikácií alebo IT,
  • všeobecné znalosti z oblasti telekomunikačných technológií, sietí a služieb, IT.

 

Miesto konania kurzov

Teoretická časť – Katedra telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Praktická časť – v laboratóriu NGN (v rámci Slovenska); miesto bude určené na základe výsledku verejného obstarania.

 

Náklady spojené s účasťou na školení

Náklady na vzdelávanie sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Účastník kurzu (resp. jeho zamestnávateľ) si hradí len cestovné náklady, náklady spojené s ubytovaním a stravné.

 

Spôsob výberu

Účastníci budú do vzdelávacích aktivít zaradení na základe prihlášok a výberu realizovaného poskytovateľom kurzu (FEI STU Bratislava). Ak počet záujemcov o určitý modul bude menší ako desať, tejto skupine účastníkov sa ponúkne iný tréningový modul kurzu.

 

Uzávierka prihlášok je 11. 8. 2006.

Prihlášky sa môžu podávať aj po tomto termíne, avšak zohľadnené budú len v prípade ak počet uchádzačov o vzdelávanie neprekročí počet 210 v riadnom termíne.

 

Prihlášky zasielajte elektronicky na adresu: lydia.vanakova@stuba.sk.

 

Záväzná prihláška zaslaná na túto adresu musí obsahovať mená zamestnancov vašej spoločnosti, ktorí sa zúčastnia kurzu, a zvolenú kombináciu troch modulov pre každého účastníka kurzu, vrátane alternatívnej kombinácie modulov.

 

Prijatie záväznej prihlášky vám bude potvrdené e-mailom alebo telefonicky, a po spracovaní prihlášok vám bude oznámené  konkrétne zaradenie na kurz, termín a miesto jeho konania.

 

Výzva, prihláška na kurz a osnovy jednotlivých tréningových modulov sú zverejnené aj na  webovej stránke http://www.fei.stuba.sk

 

Bližšie informácie o projekte a jednotlivých tréningových moduloch kurzu vám poskytne koordinátor projektu

prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.

Katedra telekomunikácií, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

tel.: 02/68279413,  0905017003

fax: 02/68279601

e-mail: podhrad@ktl.elf.stuba.sk

 

Formulár prihlášky