Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti. 


Zobrazenie rozvrhu

Rozvrh bude v AIS dostupný  11. 2.2020 (utorok poobede).        

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/ .

 

Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu)

Prihlasovanie na cvičenia sa pre študentov otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%) v ZS 2019/20.

Prihlasovanie začína 12. 2. 2020 (streda) od 10:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok poobede a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania, zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov. 

Zapisovanie na cvičenia končí 13.2.2020 (štvrtok) o 13:00 hod.

 


Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.

 Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť vo štvrtok 13.2.2020 od 13:00 do 15:00 hod. v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.


  

Pokyny ústavov a inštitútov:

ÚRK: 

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a Kybernetika a
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika

 sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

 

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS. Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

 

ÚMIKT:

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho ŠP TLK a študenti 1. ročníka inžinierskeho ŠP MIKT sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie v AIS budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov, ktoré im budú zaslané elektronickou poštou do schránky v AIS.

Na rozvrhové akcie predmetov v AIS, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT (ELT, FYZ, MAT2, ...) sa študenti budú prihlasovať podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

IKAL: 

Stretnutie záujemcov o druhý cudzí jazyk (nemecký a ruský) bude dňa 17.2. 2020 (pondelok) o 12:00 hod. v miestnosti C 101.

 

TIŠ: 

Zapisovanie študentov FEI STU do hodín TK na letný semester 2019/2020  na TIŠ:

  • 1. ročník

17.2.2020  9:00 - 14:00 hod.       pondelok

18.2.2020  9:00 - 14:00 hod.       utorok 

  • 2. a 3. ročník

19.2.2020  9:00 - 14:00 hod.       streda

20.2.2020  9:00 - 14:00 hod.       štvrtok