Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti. 


  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 9. 2. 2021 (v utorok poobede).           

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/ .

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v ZS 2020/21 .

Prihlasovanie začína 10. 2. 2021 (streda) od 10:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok poobede a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 11.2.2021 (štvrtok) o 12:00.

Upozornenie:

Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.

Pri kolízii rozvrhov (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) kontaktujte emailom fakultného integrátora.

Pokyny ústavov a inštitútov:

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov 

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a Kybernetika a
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a Kybernetika 

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke  

https://urk.fei.stuba.sk/semester/rozvrh/

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

ÚMIKT:

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho ŠP TLK a študenti 1. ročníka inžinierskeho ŠP MIKT sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie v AIS budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov, ktoré im budú zaslané elektronickou poštou do schránky v AIS.

Na rozvrhové akcie predmetov v AIS, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT (ELT, FYZ, MAT2, ...) sa študenti budú prihlasovať podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

TIŠ:

Všetky  informácie a pokyny potrebné  k výuke TK dištančnou formou  v LS 2020/21 budú zverejnené na stránke TIŠ FEI STU: www.elfsport.sk