Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Cieľom štúdia je poskytnúť ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa informačno telekomunikačnou technikou vo všetkých jej aspektoch. Študent rieši diplomový projekt s výskumnou a vývojovou zložkou. Absolvent nájde uplatnenie ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente v oblastiach ICT (informatiky a telekomunikácií), ale tiež vo všetkých oblastiach aplikácií informačnej a telekomunikačnej techniky. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal vo zvolenej oblasti špecializácie hlboké znalosti, ktoré mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť aj veľké projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. V rámci štúdia sa systematicky podporuje rozvoj schopností komunikovať a viesť ľudí v podnikovom kolektíve. Absolvent si môže zvoliť jednu z oblastí: číslicové spracovanie signálov; telekomunikačné systémy, siete a služby alebo podnikanie v telekomunikáciách. Určenými predmetmi zvolenej oblasti a následným výberom z voliteľných predmetov absolvent získa vedomosti z disciplín telekomunikácií, ako sú mobilné a satelitné komunikácie, spojovacie a prenosové systémy, vybrané metódy kompresie obrazov, siete a služby nových generácií, bezpečnosť telekomunikačných sietí, širokopásmové spojovacie systémy, pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách, neverejné telekomunikačné siete a služby, optokomunikačné systémy, riadenie telekomunikačných systémov, číslicové spracovanie obrazu a reči, ako aj ďalšie znalosti z oblasti matematiky v rámci voliteľného bloku matematických predmetov. Orientovaním sa na oblasť podnikanie v telekomunikáciách získa absolvent ďalšie vedomosti z ekonomických disciplín, ako sú finančný manažment, metódy rozhodovania a teória hier, teória modelovania ekonomických systémov, simulácie ekonomických systémov.