Prejsť na obsah
Katedra fyziky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 2/0093/10 Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku 01.01.2010 - 31.12.2012 RNDr. Katarína Gmucová, CSc. prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
VEGA 1/0362/10 Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF) 01.01.2010 - 31.12.2011 Mgr. Martin Konôpka, PhD. Mgr. Martin Konôpka, PhD.
APVV APVV-0362-07 Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov 01.09.2008 - 31.12.2010 Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., FMF UK Prof. Ing. Július Cirák, CSc.
APVV APVV-0497-07 Termofyzikálne senzory 01.09.2008 - 31.12.2010 Ing. Ľudovít Kubičár, DrSc. doc. Ing. Peter Dieška, CSc.
APVV APVV-0091-07 Kvantové Monte Carlo: Ultrapresné simulácie kondezovaných systémov 01.09.2008 - 31.12.2010 Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. doc. Ing. Peter Dieška, CSc.
APVV APVV-0173-06 Hybridné spintronické štruktúry riadené spinovopolarizovaným prúdom 01.02.2007 - 30.06.2010 RNDr. Eva Majkova, DrSc., Fyzikálny ústav doc. Ing. Július Cirák, PhD., KF
APVV APVV-0071-06 Pravdepodobnostné a algebraické metódy neurčitosti a kvantových štruktúr 01.02.2007 - 30.06.2010 prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.
VEGA 1/4008/07 Nanonewtonové sily pre nanomanipuláciu a zobrazovanie pomocou Atómového silového mikroskopu: NanoNewton 01.01.2007 - 31.12.2009 prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. doc. Ing. Peter Dieška, CSc.
VEGA 2/7118/27 Štúdium nových materiálov pre hybridnú /anorganicko/organickú/ elektroniku 01.01.2007 - 31.12.2009 RNDr. Katarína Gmucová, CSc. prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc
VEGA 1/4102/07 Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie práškovou metalurgiou 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Štefan Emmer, CSc. Ing. Jozef Bielek, CSc.
APVV APVV-51-003505 Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch 01.03.2008 - 31.10.2009 RNDr. Peter Markoš, DrSc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
KEGA 3/4128/06 E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR 01.07.2006 - 31.12.2008 doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD. Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
VEGA 2/6069/26 Lokalizácia 01.01.2008 - 31.12.2008 RNDr. Peter Markoš, CSc. RNDr. Peter Markoš, CSc.
APVV APVT-20-021504 NanoForce: Analýza a manipulácia materiálov na atomárnej úrovni s použitím atómevého silového mikroskopu. 01.01.2005 - 31.12.2007 Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc
VEGA 1/2019/05 Štúdium rýchlych fázových prechodov vedúcich k vzniku topologických defektov. 01.01.2005 - 31.12.2007 doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
VEGA 2/5100/25 Štúdium a modelovanie termofyzikálnych vlastností kompozitov 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing, Vlastimil Boháč, CSc. doc. Ing. Peter Dieška, CSc.
VEGA 1/2020/05 Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Peter Bokes, PhD. Ing. Peter Bokes, PhD.
APVV APVT–51–013904 Nové techniky rastrovacej sondóvej mikroskopie a spektroskopie na analýzu nanaoštruktúr. 01.01.2005 - 31.07.2007 Ing. Štefan Lányi, DrSc. Prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
VEGA SJF_1/1068/04 Príprava a vlastnosti časticových kompozitných systémov na báze uhlíka modifikované výrazne vodivými a veľkostne rozdielnymi časticami. 01.04.2004 - 31.12.2006 Doc. Ing. Štefan Emmer, CSc. Ing. Bielek Jozef, CSc., Ing. Ondrej Foltin, CSc.
VEGA 2/4100/04 Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:) 01.01.2004 - 31.12.2006 RNDr. Katarína Gruncová, CSc. prof. Ing. Rudolf Durný, PhD.
VEGA 1/0277/03 Štúdium organických molekoulových systémov s odozvou na fyzikálno-chemické faktory pre biosenzorové aplikácie 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Július Cirák, CSc. doc. Ing. Július Cirák, CSc.
KEGA 3/108003 Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD. doc. RNDr. Peter Ballo, PhD.
APVV APVT-20-019202 počítačový dizajn v nanotechnológií: Samoorganizované monovrstvy a molekulárna elektronika 01.07.2002 - 30.12.2005 Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. Prof. Ing Ivan Štich, DrSc.
VEGA 1/8304/01 hodnotenie a prognostika efektívnych fyzikálnych parametrov vybraných kompozitných systémov pre elektrotechnické aplikácie s využitím metodík štatistickej topografie a perkolácie. 01.01.2001 - 31.12.2003 Ing. Jozef Bielek, CSc. Ing. Jozef Bielek, CSc.
VEGA 2/1013/21 Rozbor kinetiky reakcií spojených s prenosom náboja v tuholátkových a tekutých systémoch 01.01.2001 - 31.12.2003 RNDr. Katarína Gmucová, CSc. Prof. Ing Rudolf Durný, DrSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
European Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF) ETSF Transport properties of anchored dithioazobenzene switches 19.04.2010 - 19.12.2010 prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Bilaterálna spolupráca Slov/Čin Dizajn vlastností nanočastíc pri použití tlaku - NanoStress 01.03.2006 - 31.12.2008 prof. Xingao Gogng, PhD. prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
Centrum excelentnosti SAV CENG I/1/2005 Centrum elektronických a elektrotechnických cúčiastok novej generácie. 01.01.2005 - 31.12.2008 Ing. Fedor Gömöry, DrSc. prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
NATO CBP.EAP.RIG.981521 Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov 10.12.2004 - 31.12.2007 Ing. Peter Bokes Ing. Peter Bokes
Európsky sociálny fond 13120200019 NanoPhD - Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov 01.11.2004 - 30.06.2007 prof. Ing Ivan Štich, DrSc. prof. Ing Ivan Štich, DrSc.
6 RP MERG-CT-2004-510615 Quantum Transport in Focus - QuaTraFo 01.07.2004 - 31.07.2005 Prof. Ing. Štich Ivan, PhD., Dr. Peter Bokes
Medzivládna dohoda S/G-bil. Praktická aplikácia modifikovaných elektród pre selektívnu elektroanalýzu kovových a organických látok v zložkách životného prostredia 01.09.2001 - 31.12.2003 doc. Ing. Július Cirák, CSc. doc. Ing. Július Cirák, CSc.
Medzivládna dohoda IAEA/SLR 10994 Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakových nádob reaktora 01.01.2000 - 31.12.2002 doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Medzivládna dohoda Jap/Slov/2 Mechanizmus atomárnej rozlišovacej schopnosti atómovej silovej mikroskopie 01.04.1998 - 31.03.2002 Mr.Naoyuki Akikusa Prof. Ing. Štich Ivan, PhD.
Medzivládna dohoda Jap/Slov/1 Katalytická aktivita zeolitov v procese konverzie metanolu na gasolin 01.04.1998 - 31.03.2002 Mr.Naoyuki Akikusa Prof. Ing. Štich Ivan, PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011