Prejsť na obsah
Katedra rádioelektroniky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
KEGA 3/7411/09 Návrh a príprava nového študijného predmetu Obvody a systémy presného času a frekvencie a inovácia predmetu Rádionavigačné systémy 01.01.2009 - 31.12.2011 Ing. Vladimír Štofaník, PhD. Ing. Vladimír Štofaník, PhD.
VTP AV 4/0012/07 Moderné systémy číslicového spracovania 01.01.2007 - 31.12.2009 Ing. Peter Fuchs, PhD. Ing. Peter Fuchs, PhD.
VEGA 1/3093/06 Generovanie, spracovanie signálov pre CWFM; ich vplyv na elektronické a biologické objekty. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Igor Baláž, DrSc. Prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.
VEGA 1/3107/06 Progresívne metódy číslicového spracovania nedeterministických obrazových signálov a biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie signálov. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Kulla Peter, PhD. doc. Ing. Kulla Peter, PhD.
VEGA 2/5097/25 Rastrovací kapacitný mikroskop s vysokou citlivosťou a rozlišovacou schopnosťou, a s riadením sondy laterálnymi silami. 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Štefan Lanyi, DrSc. doc. Ing. Jan Hribik, PhD.
VTP 4//1010/05 Evokované potenciály a iridoscop 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Marek Kukučka, PhD. Ing. Marek Kukučka, PhD.
VEGA 1/2047/05 Vývoj progresívnych algoritmov na optimalizáciu topológie rádiokomunikačných sietí z hľadiska nákladov na výstavbu siete s využitím digitálneho modelu terénu Slovenskej republiky 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Jozef Petrek, PhD. Ing. Jozef Petrek, PhD.
VTP VTP č.102/VTP/2000 Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov 15.12.2000 - 31.12.2007 Ing. Peter Fuchs, CSc. Ing. Peter Fuchs, CSc.
VTP AV/1014/2003 Trenažér a simulátor havarijných situácií pre trénovanie hasičských a záchranných jednotiek 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Pavel Píš, CSc. doc. Ing. Pavel Píš, CSc.
VEGA 1/0144/03 Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Peter Kulla, PhD. doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
VTP AV 809/20002 Realizácia systému Thyreomat na báze PC 01.01.2002 - 31.12.2004 doc. Ing. Pavel Píš, CSc. doc. Ing. Pavel Píš, CSc.
VTP AV/810/2002 Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy 01.01.2002 - 31.12.2004 doc. Ing. Pavel Píš, CSc. doc. Ing. Pavel Píš, CSc.
VEGA 1/9045/02 Zlepšenie generovania a vyžarovania elektromagnetických vĺn v mobilných a stacionárnych rádiokomunikačných systémoch 01.01.2002 - 31.12.2004 Prof. Ing. Igor Baláž, DrSc. Prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.
VEGA 2/2037/22 Výskum metód zvýšenia rozlišovacej schopnosti rastrovacích kapacitných mikroskopov 01.01.2002 - 31.12.2004 Ing. Lanyi Štefan, DrSc. - SAV doc. Ing. Hruškovic Miloslav, CSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
COST Action COST Action 2102 Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication 04.07.2007 - 31.12.2009 Dr. Ladislav Hudec Ing. Anna Pribilova, PhD.
MVTS COST 2102/STU/08 Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov 01.01.2008 - 31.12.2008 COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Ing. Anna Pribilova, PhD.
Európsky sociálny fond 13120110064 EDUCTV – rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky. 01.07.2005 - 31.12.2008 doc. Ing. Pavel Píš, CSc.
6 RP MINOS EURONET IST-3-015704 Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do „ Európskeho výskumného priestoru.“ 01.04.2005 - 31.05.2008 Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
6 RP IST World IST-3-150823 Znalostná báza pre „IST“ kompetentnosť. 01.04.2005 - 31.12.2007 Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
Medzivládna dohoda N/S-MUE-Bez-EU9 Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových reflektometrov (impedančných analyzátorov ) pre rôzne typy vedení vo frekvenčných pásmach 900 a 2 450 Mhz 01.01.2004 - 31.05.2005 Ing. Bezek Ján, PhD. Ing. Bezek Ján, PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011