Prejsť na obsah
Katedra mikroelektroniky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
APVV SUSPP-0008-09 Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe 01.07.2009 - 31.12.2013 prof. Ing. František Uherek, PhD. prof. Ing. František Uherek, PhD.
VEGA 1/0507/09 Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov 01.01.2009 - 31.12.2012 doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
VEGA 1/0716/09 Rozvoj špeciálnych metód charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro/nanoštruktúr a prvkov 01.01.2009 - 31.12.2012 doc. Ing. Alexander Šatka, CSc. doc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
VEGA 1/0285/09 Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov 01.01.2009 - 31.12.2012 doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD. doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
VEGA 1/0689/09 Vývoj a charakterizácia perspektívnych nanodimenziálnych štruktúr na báze polovodičových zlúčenín a organických polovodičov pre mikroelektronické a fotonické aplikácie 01.01.2009 - 31.12.2012 prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
APVV LPP-0195-09 Charakterizácia elektrických vlastností HEMT a MOSHFET tranzistorov na báze AlGaN(InAlN)/GaN heteroštruktúr podporená 2/3-D MODelovaním a SIMuláciou 01.09.2009 - 31.08.2012 Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
APVV LPP-0094-09 Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie 01.09.2009 - 31.08.2012 Prof. Ing. Vladimír Tvarožek, PhD. Prof. Ing. Vladimír Tvarožek, PhD.
APVV LPP-0149-09 Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie 01.09.2009 - 31.08.2012 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
VEGA 1/0220/09 Tenké vrstvy transparentných vodivých oxidov pre fotovoltaické solárne články 01.01.2009 - 31.12.2011 prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD. prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
VEGA 1/0746/09 Nanotechnológie – syntéza uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov na prírodných katalyzátoroch 01.01.2009 - 31.12.2011 Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
KEGA 3/7413/09 Podpora výchovy technickej inteligencie a formovanie manažérskych návykov a podnikateľských zručností poslucháčov FEI a FIIT STU 01.01.2009 - 31.12.2011 doc. Ing. Milan Žiška, PhD. doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
VEGA 1/0553/09 Nanoštruktúrne tenkovrstvové systémy pre MEMS senzorové aplikácie 01.01.2009 - 31.12.2011 doc. Ing. Ivan Hotový, PhD. doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
APVV VMSP-P-0127-09 Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života 01.09.2009 - 31.08.2011 Ing. Martin Donoval prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
APVV VVCE-0049-07 Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií 01.07.2008 - 31.12.2010 Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
VEGA 1/0693/08 Nové architektúry neuročipov a ich využitie pre neuroprotézy 01.01.2008 - 31.12.2010 Prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. Prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
VEGA 1/0742/08 Návrh, príprava a charakterizácia veľmi rýchlych výkonových elektronických prvkov na báze submikrometrových polovodičových štruktúr podporená 2/3-D modelovaním a simuláciou 01.01.2008 - 31.12.2010 Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
APVV APVV-0548-07 Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie 01.09.2008 - 31.12.2010 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
VEGA 1/0807/08 Autoemisia z uhlikových nanorurok 01.01.2008 - 31.12.2010 doc. Ing. Ján Janík, CSc doc. Ing. Ján Janík, CSc
APVV APVV-0133-07 Štruktúry kov-izolant-kov pre nanorozmerné pamäte typu DRAM 01.09.2008 - 31.12.2010 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
APVV APVV-0655-07 Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky 01.06.2008 - 31.12.2010 Tibor Lalinský, doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
VEGA 1/0857/08 Výskum mechanizmov dopovania nanokryštalického diamantu 01.01.2008 - 31.12.2010 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
APVV APVV-0628-06 Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok 01.02.2007 - 30.06.2010 doc. Ing. Viera Skákalová, CSc. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
APVV LPP-0246-06 Výskum rastu a dopovania D- a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie. 13.11.2006 - 30.05.2010 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
APVV APVV-0290-06 Progresívne opto a mikroelektronické prvky na báze organických materiálov, ADOPMOD 01.04.2007 - 30.04.2010 prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
KEGA 3/5153/07 Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách 01.01.2007 - 31.12.2009 Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. Prof. Ing. Juraj Breza, PhD.
VTP AV 4/0018/07 Vývoj miniatúrneho prístroja neivazívneho monitorovania psycho-fyziologických procesov u človeka pod vplyvom stresu 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD. doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
VEGA 1/4079/07 Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Jozef Liday, PhD. doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
VTP AV 4/0014/07 Inteligentný modul na detekciu plynov 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Ivan Hotový, PhD. doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
APVV APVV-51-040605 Moniliticky integrované obvody na báze GaAs (GaN) s pasivnými supravodivými filtrami pre milimetrové pásmo. 01.03.2006 - 30.10.2009 Ing. Štefan Chromik, DrSc. Ing. Martin Tomaška, CSc.
APVV APVV-20-055405 Submikrometrové technológie a (nano) štruktúry typu bipolár –CMOS-DMOS FET pre inteligentné výkonové elektronické prvky a integrované obvody. 01.03.2006 - 31.08.2009 Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
VEGA 1/3095/06 Nanokryštalické tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku a mikrosystémovú techniku. 01.01.2006 - 31.12.2008 Ing. Hotový Ivan, PhD. Ing. Hotový Ivan, PhD.
VEGA 1/3098/06 Senzorické mikro-/nano- štruktúry a rozhrania. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD. Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
VEGA 1/3034/06 Ramanova spektroskopia katalyticky syntetizovaných uhlíkových nanorúrok. 01.01.2006 - 31.12.2008 Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
VTP AV 4/0121/06 Charakterizácia vlastností fotonických integrovaných obvodov pre celooptické spracovanie signálu. 01.01.2006 - 31.12.2008 prof. Ing. František Uherek, PhD. prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
VTP AV 4/0124/06 Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. 01.06.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
KEGA 3/4009/06 Inovácia vzdelávacieho programu v študijnom programe Mikroelektronika so zameraním na základné predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, s dôrazom na progresívne mikro-, opto- a nanoelektronické technológie 01.07.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Otto Csabay, DrSc. Prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
VEGA 1/3111/06 Optimalizácia technologických procesov prípravy polovodičových štruktúr progresívnými diagnostickými metódami. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Rudolf Srnánek, PhD. doc. Ing. Rudolf Srnánek, PhD.
VEGA 1/3108/06 Nanodimenzionálne heteroštruktúry na báze polovodičových zlúčenín A3 B5, A2 B6 a organických polovodičov pre aplikáciu v prvkoch optoelektroniky a fotoniky. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Kováč Jaroslav, PhD. Prof. Ing. Kováč Jaroslav, PhD.
VEGA 1/3091/06 Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
VTP 4/0022/05 Rozvoj a aplikácia diagnostických metód pre hodnotenie polovodičových obvodov. 01.10.2005 - 30.09.2008 doc. Ing. Alexander Šatka, PhD. doc. Ing. Alexander Šatka, PhD.
VTP 4/0017/05 Integrácia šesťportového reflektometra 09.05.2005 - 31.08.2008 Ing. Martin Tomaška, CSc. Ing. Martin Tomaška, CSc.
APVV APVT-20-034404 Vývoj nových supertvrdých materiálov na báze uhlíkových a nitridových vrstiev s dôrazom na diamant a kubický bór nidridu. 01.01.2005 - 30.06.2008 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
VEGA 1/2041/05 Návrh, charakterizácia, modelovanie a simulácia elektrofyzikálnych vlastností submikrometrových výkonových polovodičových štruktúr a prvkov 01.01.2005 - 31.12.2007 Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
APVV APVT-20-021004 Monoliticky integrovaný mikrosystém na detekciu plynov na báze GaAs mikromechanických štruktúr. 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Ivan Hotový, PhD. Ing. Ivan Hotový, PhD.
VEGA 1/2040/05 Nanorúrky na báze uhlíka a ich emisné vlastnosti 01.01.2005 - 31.12.2007 doc. Ing. Ján Janík, PhD. doc. Ing. Ján Janík, PhD.
VEGA 1/2061/05 Výskum fyzikálnych a elektrických vlastností nanokryštalického diamantu 01.01.2005 - 31.12.2007 Doc. Ing. Marián Veselý, PhD. Doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
VEGA 1/2046/05 Implementácie neurónových sietí na čipe a ich využitie pri spracovaní signálov v bioaplikáciach 01.01.2005 - 31.12.2007 doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
APVV APVT-51-017004 Tenké vrstvy oxidov pre pokročilé MOS štruktúry 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
VTP AV/1115/2004 Plynovo-citlivý mikrosystém na báze GaAs mikromechanických štruktúr 01.07.2004 - 01.01.2007 Ing. Ivan Hotový, PhD. Ing. Ivan Hotový, PhD.
VEGA 1/1054/04 Nové metalizačné štruktúry pre ohmické kontakty na p-GaN a analýza ich vlastností spektroskopickými metódami 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. Ing. Jozef Liday, PhD. doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
VTP VTP1013/2003 Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov 01.09.2003 - 31.08.2006 doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD. doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
VTP AV/806/2002 Rozvoj metodík vysokofrekvenčnej charakterizácie perspektívnych elektronických prvkov 01.09.2003 - 31.08.2006 Ing. Martin Tomaška, CSc. Ing. Martin Tomaška, CSc.
VEGA 1/0169/03 Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Otto Csabay, DrSc. Prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
VEGA 1/0154/03 Progresívne elektrické a optické diagnostické metódy na optimalizáciu prípravy polovodičových prvkov pre moderné informačné systémy 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc. doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.
VTP VTP1002/2003 Výskum supertvrdých vrstiev a nanoštruktúr na báze uhlíka 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
VEGA 1/0275/03 Ramanova spektroskopia materiálov a ich rozhraní 01.01.2003 - 31.12.2005 Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc. Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.
VEGA 1/0152/03 Perspektívne optoelektronické štruktúry a prvky na báze polovodičových zlúčenín A3 B5 a organických polovodičov pre informačné technológie 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
VEGA 1/0168/03 Tenkovrstvové biochemické mikrosenzory 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD. Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
VEGA 1/0170/03 Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mokromechanických štruktúrach 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Ivan Hotový,PhD. doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
APVV APVT-20-013902 Vývoj a optimalizácia procesov prípravy novej generácie rýchlych polovodičových prvkoch a integrovaných obvodov v submikrometrových technológiách 01.02.2002 - 31.08.2005 Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
KEGA 3/0053/02 Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 01.09.2002 - 31.08.2005 prof. Ing. Otto Csabay, DrSc. prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.
VTP AV/805/2002 Spätné inžinierstvo polovodičových prvkov a integrovaných obvodov 01.07.2002 - 30.06.2005 Ing. Alexander Šatka, CSc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
VEGA 1/9043/02 VLSI implementácie vybraných architektúr neurónových sietí na čipe 01.01.2002 - 31.12.2004 doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
VEGA 1/9042/02 Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou 01.01.2002 - 31.12.2004 Prof. Ing. Donoval Daniel, DrSc. Prof. Ing. Donoval Daniel, DrSc.
VEGA 1/9044/02 Výskum diamantových vrstiev na kovoch, oceliach a iných substrátoch vyrastených chemickou depozíciou z pár v reaktore 01.01.2002 - 31.12.2004 doc. Ing. Ján Janík, CSc. doc. Ing. Ján Janík, CSc.
VTP VTP/15/2000 Výskum a realizácia plazmatickej technológie pre MESA leptanie kremíkových diódových štruktúr. 01.01.2000 - 31.12.2003 Ing. Ivan Hotový, CSc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
VEGA 1/8180/01 Hodnotenie tenkovrstvých štruktúr metódami AES s SIMS 01.01.2001 - 31.12.2003 doc. Ing. Jozef Liday, CSc. doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
7. rámcový program FP7-NMP-2007-LARGE-1 MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" 01.11.2008 - 31.12.2013 Denis Mazerolle, Alcatel Thales III-V Lab, Route de Nozay, 914 60 Marcoussis, FRANCE prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD., prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Medzivládna dohoda ZČU-OZP Materials and components for protection of environment 01.03.2006 - 31.12.2011 Doc. RNDr. ŠUTTA Pavol, PhD. prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
DAAD DAAD 2009/I Preparation and charakterization of nanostructures mixing metal oxides for gas detection 01.01.2009 - 31.12.2010 doc. Ing. Ivan Hotový, PhD. doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
DAAD DAAD 2009 Výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou 01.01.2009 - 31.12.2010 prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Lifelong Learning Programme EDIGRA Europsky rozmer technickeho vzdelavania pre slovenskych absolventov 04.02.2008 - 30.06.2010 doc. Ing. Marian Vesely, PhD. doc.Ing.Marian Vesely,PhD.
Bilaterálny projekt SK/CZ (APVV) SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON) Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia 01.02.2008 - 31.12.2009 Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
MVTS ČR/SR/STU/ČAV/08 KOPEC - Štúdium kovových kontaktov na diamantových a diamantu podobných vrstvách pomocou optických a elektrických meraní s cieľom optimalizácie pre ďalšie polovodičové použitie 01.01.2008 - 31.12.2008 doc. Ing. Marian Veselý, PhD. doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
medzivládna dohoda Rak/Slov/FEI/04 Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy 01.01.2004 - 31.12.2008 doc. Ing. Jozef Liday, PhD. doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
MVTS Gr/SR/FEI STU/08 Modifikované tenkovrstvové štruktúry na báze kovových oxidov pre mikrosenzory plynu 01.01.2008 - 31.12.2008 doc. Ing. Ivan Hotový, PhD. doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Európsky sociálny fond 13120200040 NANOSYS-Stredisko vzdelávania a výskumu nanotechnológií pre rozvoj aplikácií IO a mikrosystémov 01.09.2005 - 31.12.2008 doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD. doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Bilaterálna spolupráca S/P-B-kov Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky 01.01.2006 - 31.12.2008 Marek Tlaczala prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
7. rámcový program 7RP/215180/STU/08 IDESA - Podpora nových foriem a obsahu výskumu a vzdelávania v oblasti progresívnych nanoelektronických prvkov a IO 01.12.2008 - 31.12.2008 Christine Van Houtven prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
5 RP Europractice Europractice 01.01.1993 - 31.12.2008 Doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
MVTS Nem/SR/Ilm/STU/08 Nanorozmerové multivrstvové systémy pre elektroniku a senzoriku - technológia, simulácia, diagnostika 01.01.2008 - 31.12.2008 doc. Ing. Jozef Liday, PhD. doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
DAAD 10/2006 Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem 01.01.2007 - 31.12.2008 doc. Ing. Ivan Hotový, PhD. doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
MVTS Slov/Tal-B-hot Plynovocitlivý mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach 01.02.2006 - 15.12.2008 Dr. Pietro Siciliano doc. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Európsky sociálny fond 13120200042 UNIKA – Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov. 01.09.2005 - 30.11.2008 Doc. Ing. Marián Veselý, CSc. Doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
6RP IDEALIST7FP, IST-6-045059 Príprava účastníkov v priorite „IKT“ sieťou pre „Technológie informačnej spoločnosti“ počas prechodu k 7. rámcovému programu 01.10.2006 - 30.09.2008 Dr. Mohsine Chefki doc. Ing. Bedřich Weber, PhD.
4-5 RP ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093 EUROPRACTICE A40050 01.01.1997 - 31.07.2008 Dr.John McLean,RAL/EUROPRACTICE,Oxford Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Socrates SK/06/A/F/PL-6012052 ELMA - European Labour Market with Slovak Participation 01.06.2006 - 05.04.2008 doc. Ing. Marian Veselý, PhD. doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
Medzivládna dohoda Nem/Slov/1/DAAD Nové materiály,technológie a metodiky ich hodnotenia pre elektroniku a senzoriku 01.01.1998 - 31.12.2007 doc.Ing.Jozef Liday,CSc. doc.Ing.Jozef Liday,CSc.
Akcia Rakusko - Slovensko 57s08 Preparation and properties of organic thin film transistors 01.03.2007 - 31.12.2007 Egbert Zojer prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Leonardo da Vinci SR/05/A/F/PL/5032119 Tvorba europskeho trhu prace pomocou vedomostí získaných zo študentských mobilít 01.07.2006 - 31.12.2007 Doc. Ing. Marián Veselý, PhD. Doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
DAAD 5/2005 Thin film nanostructures of transparent semiconductive oxides. 01.01.2006 - 31.12.2007 Christian KNEDLIK, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.rer.nat. prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
Medzivládna dohoda 2004 Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre senzorické rozhrania. 01.01.2004 - 31.12.2007 prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
MVTS Rak/Slov bilateralna dohoda Vývoj technológie organických poľom riadených tranzistorov 01.01.2007 - 31.12.2007 prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
6 RP EPISTEP, ETI-CT-023295 EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou 15.09.2005 - 31.12.2007 Dr. Caroline Gray-Stephens doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
6 RP IST-3-015833 ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru. 01.05.2005 - 31.12.2007 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Bilarerálna spolupráca Gr/Slov/05/FEI Príprava NiO vrstiev a optimalizácia parametrov pre detekciu toxických plynov. 01.02.2005 - 15.12.2007 Dr. Michael Kompitsas doc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
Leonardo da Vinci 2005/Sk/05/B/F/PP - 177435 Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments. 01.10.2005 - 30.09.2007 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Leonardo da Vinci 2004-146157 Výučba mikroelektroniky 01.10.2004 - 31.03.2007 AACHEN University Doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Bilaterálna spolupráca 49s5 Príprava tenkých vrstiev parylenu a ich aplikácia pre elektronické prvky. 01.01.2005 - 31.12.2006 Prof. Roland Resel Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
6 RP IDEALIST34, IST-2-511355 Podpora pri hľadaní partnerov pre účastníkov v IST priorite prostredníctvom európskej siete "Národných administratívnych centier" pre IST v RP 06.06.2004 - 31.12.2006 doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
DAAD 2005 Nové povrchovomodifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs. 01.01.2005 - 31.12.2006 Ing. Ivan Hotový, CSc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
Bilaterálna spolupráca A/S NiO tenké vrstvy povrchovo modifikované pomocou Pt na detekciu plynov 01.02.2004 - 15.12.2006 Ing. Ivan Hotový, CSc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
LEONARDO DA VINCI SK/04/A/F/PL-401204 Odborná príprava študentovSlovenskej technickej univerzity v Európe 01.06.2004 - 04.10.2006 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Leonardo da Vinci SK/04/A/F/PL-401220 Odborná príprava študentov STU v Európe. 01.07.2004 - 31.03.2006 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
medzivládna dohoda Slo/Poľ Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices 01.01.2003 - 31.12.2005 prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc
5 RP VGF GAP-LED S -pokračovanie Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia 01.01.2002 - 31.12.2005 Dr. D. Starke prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Medzivládna dohoda 2004 Nové metódy pre charakterizáciu polovodičových nanoštruktúr. 01.01.2004 - 31.12.2005 doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc. doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc.
medzivládna dohoda Slov/Tal Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mikromechanických štruktúrach 01.01.2003 - 31.12.2005 Ing. Ivan Hotový, CSc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
Medzivládna dohoda 003 Nukleácia a rast diamantových vrstiev 01.01.2004 - 31.12.2005 Doc. Ing. Ján Janík, PhD. Doc. Ing. Ján Janík, PhD.
Európsky sociálny fond 13120200001 CEVATECH – Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií 01.01.2005 - 31.12.2005 prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
PHARE REJT Podpora odbornych školení a ďalšieho vzdelávania 01.04.2004 - 31.03.2005 doc. Ing. Marián Veselý, PhD. doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Medzivládna dohoda pokračovanie Nano - heteroštruktúry pre perspektívne opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V 01.01.2004 - 31.12.2004 prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
5 RP REASON IST 2000-30193 Výskum a výchova v oblasti návrhu „SoC“ - systémov na čipe 01.01.2002 - 31.12.2004 prof.Kumicz Wieslaw, doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.
5 RP VGF GAP-LED S Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia 21.01.2002 - 31.12.2004 Dr. D. Starke prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Medzivládna dohoda N/S-BIL. Nikel oxidové tenké vrstvy aplikovateĺné v senzoroch plynov 01.01.2002 - 30.12.2004 Ing.Ivan Hotový,PhD. Ing.Ivan Hotový,PhD.
LEONARDO DA VINCI SK/01/B/P/PP-142243, Online Distance Learning Module in European Agrarian Law(ADLER) 01.11.2002 - 01.06.2004 doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
5 RP IST-1999-14184 Rozširovanie informácií a rozvoj európskeho povedomia o programe „IST“, 01.01.2004 - 30.04.2004 Dr. Roland Pleger, DLR , Koln Doc. Ing. Bedřich Weber, PhD.
VVNATO NATO SfP projekt č. SfP-974172 Mikrovlnný monolitický integrovaný senzor prenášaného výkonu a jeho priemyselná metrologická aplikácia 01.01.2004 - 31.12.2003 prof.Alexander GeorgakilasHeraklion,Crete prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Medzivládna dohoda 41s2 Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál pre optoelektroniku 15.02.2003 - 31.12.2003 doc. Ing. Jozef Liday, CSc. doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
Medzivládna dohoda 11/2002 Tenkovrstvové štruktúry vhodné pre mikrosenzory 01.01.2002 - 31.12.2003 doc.Tvarožek Vladimír,CSc. doc.Tvarožek Vladimír,CSc.
Medzivládna dohoda MLC/BMBF01 Nanodimenzionálne štruktúry na báze polovodičov A III B V pre moderné optoelektronické prvky 01.09.2000 - 31.12.2003 doc.Ing.Uherek František,CSc., prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. doc.Ing.Uherek František,CSc., prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
LEONARDO DA VINCI SK/02/A/F/PL-201226 Students Gaining Experience in European Companies (STUGE) 18.01.2002 - 19.10.2003 doc. Ing. Marián Veselý. CSc. doc. Ing. Marián Veselý. CSc.
5 RP ICA1-CT-2000-508 SLAN_BRAW Podpora slovenskej akademickej sieti pre budovanie regionálneho uvedomenia o 5RP 01.09.2000 - 01.06.2003 doc. Ing. Marian Veselý, CSc., doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
5 RP IST-2000-26437 Podporné aktivity s cieľom zabezpečiť prístup a RTD spoluprácu so 01.01.2000 - 31.12.2002 Ing. Ivan Filus Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Medzivládna dohoda Tal/Slov Plynové senzory na báze kovových polovodivých oxidov 01.02.2000 - 31.12.2002 Ing. Ivan Hotový, CSc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
Medzivládna dohoda Pol/Slov/W Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky 01.06.1999 - 31.12.2002 prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.,
Medzivládna dohoda 37s2 Polovodivé tenké vrstvy kovových oxidov vhodné pre monitorovanie životného prostredia 01.02.2001 - 15.12.2002 Ing. Ivan Hotový, PhD. Ing. Ivan Hotový, PhD.
LEONARDO DA VINCI SK/00/A/F/1-142 020 Príprava študentov pre uplatnenie sa na trhu práce v Európskej únii 27.03.2000 - 01.07.2002 doc. Ing. Marian Veselý, CSc doc. Ing. Marian Veselý, CSc