Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 1/0369/10 Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie 01.01.2010 - 31.12.2011 Ing. Miroslav Halás, PhD. Ing. Miroslav Halás, PhD.
VEGA 1/0592/10 Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie 01.01.2010 - 31.12.2011 Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
KEGA 3/7307/09 Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách 01.01.2009 - 31.12.2011 doc. Ing. Marián Tolnay, PhD. prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
KEGA 3/7245/09 Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií 01.01.2009 - 31.12.2011 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
KEGA 006-005TUKE-4/2010 Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov 01.01.2010 - 31.12.2011 Doc. Ing. Daniela Perduková, PhD. prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
APVV VSMP-P-0004-09 Inteligentné riadenie servisného robota 01.09.2009 - 01.09.2011 Ing. Ladislav Vargovčík prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
APVV VMSP-P-0030-09 Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík 01.08.2009 - 31.07.2011 Ing. Marián Šrámek Ing. Peter Drahoš
APVV APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu 01.06.2008 - 31.12.2010 Ing. Jozef Kuchta, CSc. Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
APVV VMSP-P-0155-09 Merací systém pre spojkové obloženia 01.09.2009 - 31.12.2010 Ing. Ján Kačmárik prof. Ing. Milan Žalman
APVV VSMP-P-0059-09 Univerzálny modulárny priemyselný počítač 01.08.2009 - 31.12.2010 Pavol Šamaj prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
KEGA 3/5201/07 Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. 01.05.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
KEGA 3/5179/07 Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) 01.05.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Igor Hantúch, PhD. doc. Ing. Igor Hantúch, PhD.
APVV LPP-0127-06 Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. 01.11.2006 - 30.11.2009 Prof. Ing. Mikuláš Huba, CSc. Prof. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
APVV APVV-99-045805 Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie 01.03.2006 - 28.02.2009 Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
APVV APVV-99-031205 Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania 01.03.2006 - 31.12.2008 Ing. Jozef Kuchta, CSc. Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
VEGA 1/3120/06 Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
KEGA 3/4196/06 Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi 01.07.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Daniela Perduková, PhD. Ing. Ján Jovankovič, PhD.
VEGA 1/3841/06 Riadenie zložitých systémov 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc
VEGA 1/3089/06 Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnch systémov. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Huba Mikuláš, CSc. doc. Ing. Huba Mikuláš, CSc.
APVV SUSPP-0007-07 Inteligentné systémy 01.04.2008 - 31.12.2008 prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
VEGA 1/3100/06 Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov. (IPMANS) 01.01.2006 - 31.12.2008 Ing. Ivan Sekaj, PhD. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
APVV APVT-20-031404 Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) 01.01.2005 - 31.12.2007 Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
APVV APVV-99-P05305 Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Rastislav Havrila, PhD. Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
KEGA 3/3121/05 Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. 01.01.2005 - 31.12.2007 doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Iné 5_c Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI 01.03.2007 - 31.12.2007 doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
APVV APVT-20-020904 Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo. 01.01.2005 - 31.12.2007 Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
KEGA 3/3075/05 Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania. 01.01.2005 - 31.12.2007 RNDr. Miloslav Foltin, CSc. prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
APVV APVV-99-P05005 Malý meteorologický radar – MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. 01.08.2005 - 31.07.2007 Ing. Tomáš Hrmo Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
APVV APVT-99-P02305 Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. 01.08.2005 - 30.07.2007 Ing. Lago Jozef PhD. Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Iné 5 c Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI 01.05.2006 - 31.05.2007 doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Štátne programy 2003 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie 01.07.2003 - 31.12.2006 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
APVV APVV-99-022604 Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov. 01.01.2005 - 31.12.2006 Ing. Alexander Varga, PhD. prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
KEGA 3/2411/04 Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. Ing. Marián Tolnay, PhD. doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.
VEGA SVF_1/1299/04 Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie 01.01.2004 - 31.12.2006 PhDr. Jozef Rybárik, CSc. PhDr. Marta Brinzová
KEGA 3/2041/04 Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy 01.01.2004 - 31.12.2006 Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
KEGA 3/2399/04 Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára 01.01.2004 - 31.12.2006 Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. Ing. Jozef Dúbravský
VEGA 1/1223/04 Zmluvné vzťahy a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti v podmienkach európskej integrácie 01.01.2004 - 31.12.2006 Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc. Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.
VEGA 1/0155/03 Inteligentné systémy riadenia 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Štefan Kozák, PhD. doc. Ing. Štefan Kozák, PhD.
VEGA 1/0153/03 Vyššie formy riadenia mechatronických systémov 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
VEGA 1/0158/03 Moderné metódy riadenia systémov 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
VEGA 1/0145/03 Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc. doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
Štátne programy 2003 Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku 01.07.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
APVV APVT-51-011602 Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov. 01.09.2002 - 31.08.2005 Prof. Ing Baltazár Frankovič, DrSc. doc. Ing Štefan Kozák, PhD.
APVV APVT-99-002502 výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie. 01.08.2002 - 31.07.2005 Ing. Milan Holeša Prof. Ing Ján Murgaš, PhD.
APVV APVT-99-026504 Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. 26.01.2005 - 27.01.2005 Ing, Ivan Vonkomer Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
KEGA 3/0057/02 Multimediálne študijné materiály pre bakalárske 01.09.2002 - 31.12.2004 doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
APVV APVT-99-006802 Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. 01.06.2002 - 31.12.2004 Ing. Alexander Varga, PhD. prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
KEGA 52/2001 Výučba systémov počítačom integrovanej výroba - CIM 01.01.2001 - 31.01.2003 Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
Medzivládna dohoda CENTROBOT OPCS SK - AT Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky 01.07.2009 - 31.12.2013 Doc. Ing. Peter Hubinský, PhD. Doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
FOND NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania NIL - I - 007 - d Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC) 01.10.2009 - 28.02.2011 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Lifelong Learning Programme LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022 Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum 01.06.2008 - 31.12.2010 Airina Volungeviciene prof. Ing. Mikulas Huba, Phd./ Ing. Katarina Zakova, PhD.
Lifelong Learning Programme 135375-LLP-2007-NL-KA4MP E-xcellence + Cross sectoral valorisation 01.07.2008 - 31.01.2009 George Ubachs doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Bilateralny projekt SLO/BUL (APVV) SK-BUL-0005-06 (MODCONT) Modified controllers design for nonlinear hydro power engineering plants control 01.02.2007 - 31.12.2008 doc. Ing. Mikulas Huba, PhD. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Europsky socialny fond 11230220525 Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese 01.01.2006 - 31.12.2008 Ing. Katarína Žáková, PhD. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Európsky sociálny fond 13120120100 Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career 01.12.2004 - 31.12.2008 Ing. Katarína Žáková, PhD. Ing. Katarína Žáková, PhD.
DAAD 8/2006 Autonomous Airships 01.01.2007 - 31.12.2008 doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Europsky socialny fond 13120120287 Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese 01.11.2006 - 30.11.2008 Ing. Katarína Žáková, PhD. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Europsky socialny fond 13120200115 Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR 17.02.2006 - 30.11.2008 doc. Ing. Cyril Belavý, CSc. doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD./ spoluriešiteľ
DAAD 7/2005 Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme 01.01.2006 - 31.12.2007 prof. Gerhard Gruhler doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Medzivládna dohoda 2004 Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. 01.01.2004 - 31.12.2007 doc. Ing. Peter Hubinský, PhD. doc. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Socrates DK/05/B/F/PP-145517 Pezpečnosť strojov 01.10.2005 - 01.01.2007 Mr. Thomas Bjerrum doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
6 RP 513396 Dynamika inštitúcií a trhov v Európe. 07.03.2005 - 31.12.2006 prof. Ing. Ladislav Andrašik, DrSc.
CEEPUS CZ103 Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií 01.09.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc. doc. Ing. Mikuláš Huba, CSc.
5 RP 2001/C 321/17 Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií na báze polynominálnych metód 01.04.2002 - 31.12.2004 Dr. Michael Sebek doc. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Medzivládna dohoda 129/194 Robustné riadenie systémov 01.01.2002 - 31.12.2003 prof.Vojtech Veselý,DrSc. prof.Vojtech Veselý,DrSc.
Medzivládna dohoda 9/2002 Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control 01.01.2002 - 31.12.2003 doc. Ing. Peter Hubinský, CSc. doc. Ing. Peter Hubinský, CSc.
Socrates SK/00/B/F/PP-142 203 Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov 01.12.2000 - 31.05.2003 Ing. Pavol Bisták
SOCRATES 88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia 01.09.2000 - 28.02.2003 doc.Ing.Mikuláš Huba,PhD.
SOCRATES 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN Europske vzdelávanie a školenie v informatike 01.10.2001 - 31.12.2002 prof. Dr. Angel Smrikarov prof.Ing.Pavol Návrat, PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011