Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky bola zriadená ku dňu 1. januára 1963.

Počas svojho pôsobenia mala rôzne názvy, menilo sa jej organizačné začlenenie v štruktúrach fakulty a univerzity, ale počas celých 50 rokov pretrváva jej hlavné poslanie – budovať a sprístupňovať knižničné fondy, poskytovať odborné knižnično-informačné služby pre potreby štúdia, pedagogiky a výskumu na fakulte.

V roku 1968 dostala štatút Ústrednej knižnice Elektrotechnickej fakulty SVŠT; v roku 1991 sa stala účelovým zariadením fakulty s názvom Knižnica EF SVŠT, neskôr Knižnica FEI STU. Po presťahovaní sa fakulty do Mlynskej doliny bola v r. 1990 otvorená nová, na vtedajšiu dobu moderne vybavená študovňa s voľným výberom dokumentov. V minulosti vedenie FEI STU mimoriadne podporovalo obstarávanie najvýznamnejších zahraničných periodík, čím sa časopisecký fond v študovni KFEI stal jedinečným v celoslovenských pomeroch. V súčasnosti sa upúšťa od nákupu printových časopisov a z pragmatických dôvodov sa dáva prednosť elektronickým informačným zdrojom. Okrem informačných zdrojov predplácaných fakultou alebo univerzitou je STU zapojená do národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Takto majú naši pracovníci a študenti prístup k dvom desiatkam najvýznamnejších svetových databáz (vrátane mnohých plnotextových, ako napr.: digitálne knižnice spoločností ACM, IEEE; multidisciplinárne databázy vydavateľstiev Elsevier, Springer, Wiley; najvýznamnejšie citačné indexy – WoS a Scopus a ďalšie bibliografické a plnotextové databázy).

Knižnica poskytuje používateľom všetky štandardné odborné služby – výpožičky absenčné, prezenčné i medziknižničné, služby bibliograficko-informačné, metodické a rešeršné. Buduje elektronický katalóg OLIB, databázu publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov FEI STU. Prevažná časť týchto procesov sa realizuje elektronicky, plne automatizovaný je výpožičný systém knižnice.

Knižničný fond tvorí cca 91 000 knižničných jednotiek, v databáze publikačnej činnosti je 12 520 záznamov s ročným prírastkom cca 1 200 publikácií. Pre  3 900 registrovaných čitateľov knižnica zrealizuje  okolo 22 000 výpožičiek ročne.