Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Databáza KZP predstavuje súborný katalóg periodík, ktoré sa nachádzajú vo fondoch knižníc a inštitúcií Slovenskej republiky. Z hľadiska používateľa je určená najmä na zisťovanie údajov, či a kde na Slovensku sa daný časopis vyskytuje.

Databáza umožňuje:

 • prezerať zahraničné časopisy podľa prístupových hľadísk
  • názov
  • korporácia
  • kód jazyka
  • kód krajiny
  • ISSN
  • MDT
 • vyhľadávať zahraničné časopisy podľa zvolených výberových hľadísk:
  • názov
  • korporácia
  • vydavateľské údaje
  • lokácia.

Používatelia majú možnosť zvoliť jednoduché vyhľadávanie (zadanie jednotlivých slov) alebo špeciálne vyhľadávanie(možnosť kombinovať výrazy a termíny pomocou logických operátorov or, and a not z rôznych polí v jednom kroku).

Vyhľadané záznamy si môžeme kliknutím prezerať a zistiť podrobnejšie údaje o periodiku a jeho uložení (lokácii). V okne odber sú zaznamenané lokačné značky knižníc a rozpätie odoberaných ročníkov titulu (napr. BAD010 – predstavuje lokáciu FEI STU).

UPOZORNENIE: Nemecké samohlásky ä, ö, ü sú v záznamoch uvádzané ako ae, oe, ue. Skratky v názvoch sú oddelené bodkami, napr. I.E.E.E. Postupne sa nahrádzajú prirodzeným zápisom – IEEE.

Vysvetliť (rozšifrovať) lokačné značky pomôže databáza ADR - Adresár knižníc SKP, alebo sa môžete obrátiť na konzultanku študovne KFEI.

Na ľahšiu orientáciu uvádzame prehľad lokačných značiek niektorých knižníc v Bratislave s odkazom na ich web stránku:

BA 001 – Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1
http://www.ulib.sk

BA 002 – Centrum vedecko-technických informácií SR (bývalá Slovenská technická knižnica), Nám. slobody 19
http://www.cvtisr.sk

BA 003 – Ústredná knižnica SAV,
Klemensova 19 (knihy), Dúbravská cesta – Patrónka (časopisy)
http://www.uk.sav.sk/l

BA 004 – Slovenská ekonomická knižnica, Dolnozemská cesta 1
http://www.sek.euba.sk

BA 005 – Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 16
http://www.spgk.sk/

BA 006 – Slovenská lekárska knižnica, Špitálska 10
http://www.sllk.sk/Pages/default.aspx

BA 105 – Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9
http://www.elu.sav.sk/

BA 108 – Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9
http://www.fu.sav.sk/?q=sk/library

BA 135 – Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9
http://www.ui.sav.sk/

BA 136 – Ústav merania, Dúbravská cesta 9
http://www.um.sav.sk/

BA 142 – Matematický ústav SAV, Štefánikova 49
http://www.mat.savba.sk

BA 215 – EGU Energetický ústav, Kominárska 2, 4
http://www.egu.sk

BA 309 – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9
http://www.schk.sk/

BA 310 – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 9
http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=358

BA 311 – Stavebná fakulta STU, Radlinského 11
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1679

BA 312 – Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17
http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1677

BA 330 – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=kniznica

BA 305 – Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=uk

BA 607 – Slovenské elektrárne, Hraničná 12
http://www.seas.sk