Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Informácia o dostupnosti databázy Wiley Online Library

prístup k databáze Wiley Online Library (Wiley) bol realizovaný  do konca roku 2013 pre slovenskú akademickú obec prostredníctvom národného projektu NISPEZ a v súčasnosti je riešený v rámci projektu NISPEZ II. Centrálnym riešiteľom oboch projektov je Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania a ešte nie sú uzatvorené zmluvy medzi CVTI SR a dodávateľom databázy Wiley, spoločnosťou SUWECO CZ spol. s r.o. (SUWECO), a prístup k Wiley v súčasnosti funguje na tzv. „Letter of Intent“, môže dochádzať k obmedzenému prístupu k niektorým číslam (alebo aj k celým titulom) časopisov – najmä novšie čísla.

Táto situácia môže trvať do doby, kým nedôjde k schváleniu zmluvy Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a jej následnému podpisu medzi CVTI SR ako obstarávateľom a spoločnosťou SUWECO ako dodávateľom tejto databázy.

Ako možnou alternatívou pre prístup k Wiley v plnej verzii je možné využiť vzdialený prístup CVTI SR do licencovaných e-zdrojov. Ten je povolený iba fyzickým osobám – používateľom CVTI SR, ktorí majú platný knižničný pas CVTI SR a nemajú blokované služby. Vzdialený prístup je možný iba po zadaní čísla knižničného pasu a hesla používateľa. Dôraz sa kladie na prísne dodržiavanie licenčných podmienok využívania e-zdrojov.

Vzdialený prístup je možné vybaviť aj prostredníctvom internetu. Viac informácií tu:

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855